🇹🇭แผนพัฒนาเศรษฐกิจ🇹🇭

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
🇹🇭แผนพัฒนาเศรษฐกิจ🇹🇭 by Mind Map: 🇹🇭แผนพัฒนาเศรษฐกิจ🇹🇭

1. เเผนที่3📝

1.1. 1.รักษาเสถียรทางเศรษฐกิจโดยรักษาอัตราการขยายตัวของเงินตรา รักษาราคาให้เสมอภาคกับค่าครองชีพ รักษาการเงินทางต่างประเทศ ส่งเสริมการส่งออกต่างๆ

1.2. 2.ปรับปรุงโครงการทางเศรษฐกิจ เเละยกระดับผลผลิต เร่งรัดการส่งออก เเละทดเเทนสินค้านำเข้า ปรับเงินลงทุนในโครงการก่อสร้าง

1.3. 3.กระจายรายได้เเละงานบริการทางสังคม เเละลดอัตราการเพิ่มของประชาชน กระจายบริการทางเศรษฐกิจ

2. เเผนที่9📝

2.1. เป็นแผนที่นำปรัชญาเศรษฐกิจมาใช้มีดังนี้📌

2.1.1. 1.ฟื้นฟูเศรษฐกิจให้มีเสถียรภาพเเละภูมิคุ้มกัน

2.1.2. 2.เพื่อวางรากฐานการพัฒนาประเทศให้เข้มเเข็ง ยั่งยืน สามารถพึ่งตนเองได้อย่างรู้เท่าทันโลก

2.1.3. 3.เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีในสังคมไทยทุกระดับ

2.1.4. 4.เพื่อเเก้ปัญหาความยากจนเเละเพิ่มศักยภาพเเละโอกาสของคนไทยในการพึ่งพาตนเอง

2.2. ลำดับความสำคัญในการพัฒนา📌

2.2.1. 1.การเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจทางสังคมของประเทศเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

2.2.2. 2.การสร้างความเข้มเเข็งทางเศรษฐกิจ

2.2.3. 3.การบรรเทาปัญหาทางสังคม

2.2.4. 4.การเเก้ปัญหาความยากจน

3. แผนที่5📝

3.1. 1.ยึดพื้นที่เป็นหลักในการวางเเผน กำหนดเเผนงานเเละโครงการ ให้มีผลปฏิบัติทางภาครัฐเเละภาคเอกชน

3.2. 2.เน้นการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจทางการเงินของประเทศ โดยการระดมเงินออม สร้างวินัยทางเศรษฐกิจการเงินเเละปรับโครงการเศรษฐกิจต่างๆ

3.3. 3.เน้นความสมดุลในการเเก้ไขทางเศรษฐกิจ เเละสังคมของประเทศ

3.4. 4.เน้นการเเปลงเเผนไปสู่ปฏิบัติเช่น มีระบบการบริหารพัฒนาชนบท เเนวใหม่ประกาศใช้ พ.ศ. 2527

3.5. 5.เน้นบทบาทเเละความร่วมมือกันจากภาคเอกชน

4. เเผนที่1📝

4.1. เน้นเฉพาะเศรษฐกิจเป็นสำคัญ โดยเฉพาะการลงทุนในรูปเเบบของคมนาคม การขนส่ง การทำเขื่อนชลประทาน

5. เเผนที่11📝

5.1. วิสัยทัศน์ คือ "ประเทศมีความมั่นคงเป็นธรรม เเละมีภูมิคุ้มกันทางการเปลี่ยนเเปลง"

5.2. 3 พันธกิจ

5.2.1. 1.คือ การพัฒนาการผลิตเเละบริการ

5.2.2. 2.คือ การสร้างความเป็นธรรมเเละลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ

5.2.3. 3.คือ สร้างภูมิคุ้มกันจากวิกฤตการณ์

5.3. 3 วัตถุประสงค์

5.3.1. 1.คือ เพื่อให้ทรัพยากรเเละสิ่งเเวดล้อมอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน

5.3.2. 2.คือ คนไทยอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

5.3.3. 3. พร้อมเผชิญกับการเปลี่ยนเเแลงได้อย่างเป็นสุข

5.4. 4 เป้าหมายหลัก

5.4.1. 1.เศรษฐกิจมีความเข้มเเข็งสมดุล

5.4.2. 2.ความสามารถในการเเข็งขันสูงขึ้น

5.4.3. 3.มีหลักประกันทางสังคมที่ทั่วถึง

5.4.4. 4.สังคมไทยมีความสุขอย่างมีธรรมาพิบาล

5.5. 7 ยุทธศาสตร์

5.5.1. โดยกำหนดยุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

6. เเผนที่7📝

6.1. 1.เน้นกการรักษาอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง เเละมีเสถียรภาพ

6.2. 2.เน้นการกระจายรายได้ เเละการพัฒนาไปสู่ภูมิภาคเเละชนบท

6.3. 3.เน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เเละคุณภาพชีวิต เเละสิ่งเเวดล้อม

6.4. 4.เน้นการพัฒนากฎหมาย รัฐวิสาหกิจ เเละระบบราชการ