Cập nhật HĐ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Cập nhật HĐ by Mind Map: Cập nhật HĐ

1. Sale

1.1. Email

1.1.1. Thông báo

1.1.1.1. Kiểm tra việc Sale Admin nhận được email thông báo hoàn thiện hồ sơ merchant sau khi merchant đã uploaded đầy đủ hồ sơ

1.1.1.2. Kiểm tra việc Sale Admin nhận được email thông báo hoàn thiện hồ sơ khi Kinh doanh mở lại upload hợp đồng

1.1.2. Định dạng email

1.1.2.1. Title Email

1.1.2.2. Nội dung Email

1.2. Trạng thái upload

1.2.1. Kiểm tra việc hiển thị nút Upload HĐ sau khi Merchant hoàn thiện hồ sơ

1.2.2. Kiểm tra việc hiển thị nút Upload HĐ sau khi Kinh doanh Mở lại Upload HĐ

1.2.3. Kiểm tra việc không hiển thị nút Upload HĐ khi đã gửi Kinh doanh duyệt

1.2.4. Kiểm tra việc không hiển thị nút Upload HĐ khi đã gửi Đối soát duyệt

1.2.5. Không hiển thị nút Upload HĐ khi MC chưa hoàn thiện hồ sơ

1.2.6. Không hiển thị nút Upload HĐ khi hồ sơ của MC bị mở lại

1.3. Upload HĐ

1.3.1. Số hợp đồng

1.3.1.1. Data

1.3.1.1.1. Kiểm tra việc cho phép nhập ký tự chữ cái, số, đặc biệt, space

1.3.1.1.2. Kiểm tra việc nhập một chuỗi dài các ký tự

1.3.1.1.3. Kiểm tra việc trim spaces ở đầu & cuối chuỗi

1.3.1.2. Verify

1.3.1.2.1. Kiểm tra việc Upload HĐ thành công khi trường Số hợp đồng nhập 1 ký tự

1.3.1.2.2. Kiểm tra việc Upload HĐ thành công khi trường Số hợp đồng nhập max ký tự

1.3.1.2.3. Kiểm tra việc Upload HĐ thành công khi nhập số hợp đồng trùng với số hợp đồng của merchant khác

1.3.1.2.4. Kiểm tra việc hiển thị thông báo lỗi khi không nhập dữ liệu vào trường Số hợp đồng

1.3.1.2.5. Kiểm tra việc hiển thị thông báo lỗi khi nhập toàn ký tự spaces vào trường Số hợp đồng

1.3.1.3. Default

1.3.1.3.1. Hiển thị blank

1.3.2. Tên viết tắt của HĐ

1.3.2.1. Data

1.3.2.1.1. Kiểm tra việc cho phép nhập ký tự chữ cái, số, ký tự đặc biệt, space

1.3.2.1.2. Kiểm tra việc một chuỗi dài các ký tự

1.3.2.1.3. Kiểm tra việc trim spaces ở đầu & cuối chuỗi

1.3.2.2. Verify

1.3.2.2.1. Kiểm tra việc Upload HĐ thành công khi trường Tên viết tắt HĐ nhập 1 ký tự

1.3.2.2.2. Kiểm tra việc Upload HĐ thành công khi trường Tên viết tắt HĐ nhập max ký tự/ chuỗi ký tự

1.3.2.2.3. Kiểm tra việc Upload HĐ thành công khi Tên viết tắt của HĐ trùng với Tên viết tắt HĐ của Merchant khác

1.3.2.2.4. Kiểm tra việc hiển thị thông báo lỗi khi trường Tên viết tắt HĐ blank

1.3.2.2.5. Kiểm tra việc hiển thị thông báo lỗi khi trường Tên viết tắt HĐ chỉ chứa ký tự spaces

1.3.2.3. Default

1.3.2.3.1. Hiển thị blank

1.3.3. Ngày ký

1.3.3.1. Type

1.3.3.1.1. Kiểm tra việc hiển thị đúng type pickerdate

1.3.3.2. Format

1.3.3.2.1. Kiểm tra việc hiển thị định dạng ngày theo fromat DD/MM/YYYY

1.3.3.3. Default

1.3.3.3.1. Kiểm tra việc hiển thị giá trị default = Ngày hiện tại

1.3.3.4. Chọn ngày

1.3.3.4.1. Kiểm tra việc hiển thị cho phép chọn ngày <= ngày hiện tại

1.3.3.4.2. Kiểm tra việc không cho phép chọn ngày >ngày hiện tại

1.3.3.4.3. Kiểm tra việc hiển thị đúng ngày đã chọn trên textbox

1.3.3.5. Highlight

1.3.3.5.1. Kiểm tra việc ngày đã chọn được highlight trên pickerdate

1.3.3.6. Verify

1.3.3.6.1. Kiểm tra việc Upload HĐ thành công khi Ngày ký = giá trị default

1.3.3.6.2. Kiểm tra việc Uplaod thành công khi Ngày ký = ngày chọn

1.3.3.6.3. Kiểm tra việc hiển thị thông báo lỗi khi Ngày ký = blank

1.3.4. Phòng ban

1.3.4.1. Default

1.3.4.1.1. Hiển thị option Chọn

1.3.4.2. Danh sách

1.3.4.2.1. Hiển thị đúng danh sách theo ....

1.3.4.2.2. Thứ tự hiển thị theo ....

1.3.4.3. Chọn

1.3.4.3.1. Chỉ cho phép chọn 1 option tại 1 thời điểm

1.3.4.3.2. Hiển thị đúng giá trị option đã chọn trên textbox

1.3.4.4. Highlight

1.3.4.4.1. Kiểm tra việc highlight giá trị đã chọn trên danh sách droplist

1.3.4.5. Verify

1.3.4.5.1. Kiểm tra việc Upload HĐ thành công khi chọn Phòng ban

1.3.4.5.2. Kiểm tra việc Uplaod thành công khi không chọn Phòng ban

1.3.5. Upload file

1.3.5.1. Định dạng file

1.3.5.1.1. Đúng định dạng file

1.3.5.1.2. Sai định dạng file

1.3.5.2. File size

1.3.6. Sale chăm sóc

1.3.6.1. Default

1.3.6.1.1. Hiển thị option Chọn

1.3.6.2. Danh sách

1.3.6.2.1. Hiển thị đúng & đầy đủ danh sách nhân viên theo ....

1.3.6.2.2. Hiển thị danh sách nhân viên theo đúng thứ tự ....

1.3.6.3. Chọn

1.3.6.3.1. Chỉ cho phép chọn 1 option tại 1 thời điểm

1.3.6.3.2. Hiển thị đúng giá trị option đã chọn trên textbox

1.3.6.3.3. Kiểm tra việc không cho phép chọn Nhân viên khi không chọn Phòng ban

1.3.6.4. Highlight

1.3.6.4.1. Kiểm tra việc highlight giá trị đã chọn trên danh sách droplist

1.3.6.5. Verify

1.3.6.5.1. Kiểm tra việc Upload thành công khi chọn Nhân viên

1.3.6.5.2. Kiểm tra việc Upload thành khi chọn Phòng ban nhưng không chọn Nhân viên

1.4. Xem HĐ/ Download HĐ

1.4.1. Kiểm tra việc hiển thị đúng hợp đồng mẫu khi Sale Admin chưa từng Upload HĐ

1.4.2. Kiểm tra việc hiển thị đúng HĐ mới nhất mà Sale Admin upload sau khi upload nhiều lần

2. Kinh doanh

2.1. Thông báo

2.1.1. Nhận thông báo

2.1.1.1. Kinh doanh nhận được email sau khi Sale Admin cập nhật HĐ thành công

2.1.1.2. Kinh doanh nhận được email sau khi Sale Admin cập nhật lại HĐ

2.1.1.3. Kinh doanh có nhận được email sau khi MC hoàn thiện lại hồ sơ

2.1.2. Định dạng email

2.1.2.1. Email title

2.1.2.2. Nội dung email

2.2. Trạng thái merchant

2.2.1. Kiểm tra việc Kinh doanh có quyền duyệt sau khi Sale Admin đã upload HĐ

2.2.2. Có quyền duyệt khi Sale Admin upload lại HĐ

2.2.3. có quyền duyệt sau khi MC đã hoàn thiện lại hồ sơ

2.2.4. Kiểm tra việc Kinh doanh không có quyền duyệt khi Sale Admin chưa Upload HĐ

2.2.5. Kiểm tra việc Kinh doanh không có quyền duyệt khi đang chờ Đối soát duyệt

2.3. Mở lại Upload HĐ

2.3.1. Kiểm tra việc hiển thị popup Yêu cầu upload lại HĐ

2.3.2. Kiểm tra việc Mở lại upload thành công khi không nhập lý do

2.3.3. Kiểm tra việc mở lại upload HĐ thành công khi nhập lý do

2.3.4. Kiểm tra việc hiển thị trạng thái hồ sơ "Chờ cập nhật HĐ" sau khi mở lại upload HĐ thành công

2.3.5. Kiểm tra việc không mở lại upload HĐ khi nhấn nút Hủy

2.3.6. Kiểm tra việc không gửi email thông báo mở lại upload HĐ tới Sale Admin khi nhấn nút Hủy trên popup yêu cầu upload lại HĐ

2.3.7. Kiểm tra việc hiển thị lý do từ chối ở cột Ghi chú màn hình Lịch sử phê duyệt

2.3.8. Kiểm tra việc hiển thị đúng Người gửi yêu cầu upload lại HĐ & Date ở màn Lịch sử phê duyệt

2.4. Duyệt

2.4.1. Kiểm tra việc hiển thị popup confirm khi nhấn nút Duyệt

2.4.2. Kiểm tra việc duyệt thành công khi nhấn nút Xác nhận trên popup confirm

2.4.3. Kiểm tra việc keep trạng thái Chờ kinh doanh duyệt khi nhấn nút Hủy trên popup confirm

2.4.4. Kiểm tra việc hiển thị đúng Người duyệt & Date duyệt

2.5. Từ chối

2.5.1. Kiểm tra việc hiển thị popup xác nhận từ chối duyệt HS

2.5.2. Kiểm tra việc từ chối duyệt hồ sơ thành công khi không nhập lý & nhấn Xác nhận

2.5.3. Kiểm tra việc từ chối duyệt hồ sơ thành công khi nhập lý & nhấn Xác nhận

2.5.4. Kiểm tra việc keep trạng thái Chờ kinh doanh duyệt khi nhấn nút Hủy trên popup

2.5.5. Kiểm tra việc hiển thị trạng thái "Kinh doanh từ chối" sau khi nhấn Xác nhận từ chối

2.5.6. Kiểm tra việc hiển thị Lý do từ chối ở cột Ghi chú màn Lịch sử phê duyệt

2.5.7. Kiểm tra việc hiển thị nút Mở lại hồ sơ sau khi Từ chối thành công

2.5.8. Kiểm tra việc hiển thị popup Mở lại hồ sơ

2.5.9. Kiểm tra việc Mở lại hồ sơ thành công khi không nhập lý do

2.5.10. Kiểm tra việc Mở lại hồ sơ thành công khi nhập lý do

2.5.11. Kiểm tra việc hiển thị đúng nội dung lý do ở cột Ghi chút màn hình Lịch sử phê duyệt

2.5.12. Kiểm tra việc hiển thị trạng thái Mở lại hồ sơ sau khi xác nhận mở lại hồ sơ thành công

2.5.13. Kiểm tra việc keep trạng thái Kinh doanh từ chối khi nhấn nút Hủy trên popup confirm mở lại hồ sơ

3. Đối soát

3.1. Thông báo

3.1.1. Nhận thông báo

3.1.1.1. Đối soát nhận được email sau khi kinh doanh duyệt thành công

3.1.2. Định dạnh email

3.1.2.1. Email title

3.1.2.2. Nội dung email

3.2. Trạng thái để duyệt

3.2.1. Hiển thị các nút duyệt sau khi kinh doanh đã chấp nhận duyệt hồ sơ thành công

3.2.2. Hiển thị các nút duyệt khi MC đã hoàn thiện lại hồ sơ

3.2.3. Không hiển thị các nút duyệt khi MC chưa hoàn thiện hồ sơ

3.2.4. Không hiển thị các nút duyệt khi Sale Admin chưa upload HĐ

3.2.5. Không hiển thị các nút duyệt khi Kinh doanh chưa duyệt

3.3. Từ chối

3.3.1. Kiểm tra việc hiển thị popup xác nhận từ chối duyệt HS

3.3.2. Kiểm tra việc từ chối duyệt hồ sơ thành công khi không nhập lý & nhấn Xác nhận

3.3.3. Kiểm tra việc từ chối duyệt hồ sơ thành công khi nhập lý & nhấn Xác nhận

3.3.4. Kiểm tra việc keep trạng thái Chờ kinh doanh duyệt khi nhấn nút Hủy trên popup

3.3.5. Kiểm tra việc hiển thị trạng thái "Kinh doanh từ chối" sau khi nhấn Xác nhận từ chối

3.3.6. Kiểm tra việc hiển thị Lý do từ chối ở cột Ghi chú màn Lịch sử phê duyệt

3.3.7. Kiểm tra việc hiển thị nút Mở lại hồ sơ sau khi Từ chối thành công

3.3.8. Kiểm tra việc hiển thị popup Mở lại hồ sơ

3.3.9. Kiểm tra việc Mở lại hồ sơ thành công khi không nhập lý do

3.3.10. Kiểm tra việc Mở lại hồ sơ thành công khi nhập lý do

3.3.11. Kiểm tra việc hiển thị đúng nội dung lý do ở cột Ghi chút màn hình Lịch sử phê duyệt

3.3.12. Kiểm tra việc hiển thị trạng thái Mở lại hồ sơ sau khi xác nhận mở lại hồ sơ thành công

3.3.13. Kiểm tra việc keep trạng thái Kinh doanh từ chối khi nhấn nút Hủy trên popup confirm mở lại hồ sơ

3.4. Duyệt

3.4.1. Kiểm tra việc hiển thị popup confirm khi nhấn nút Duyệt

3.4.2. Kiểm tra việc duyệt thành công khi nhấn nút Xác nhận trên popup confirm

3.4.3. Kiểm tra việc keep trạng thái Chờ kinh doanh duyệt khi nhấn nút Hủy trên popup confirm

3.4.4. Kiểm tra việc hiển thị đúng Người duyệt & Date duyệt

4. MC

4.1. Cập nhật thông tin hồ sơ

4.1.1. Kiểm tra việc không hiển thị trường Upload HĐ VNPAY

4.1.2. Kiểm tra việc MC upload hồ sơ thành công khi upload đủ hồ sơ vào các trường required

4.2. Trạng thái MC

4.2.1. Hiển thị thông báo "Hồ sơ của quý khách đang chờ hoàn thiện hợp đồng" trên MV sau khi merchant uploaded hồ sơ

4.2.2. Hiển thị thông báo "Hồ sơ của quý khách đang chờ duyệt" sau khi Sale Admin đã upload HĐ