แผนการพัฒนาเศษฐกิจ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
แผนการพัฒนาเศษฐกิจ by Mind Map: แผนการพัฒนาเศษฐกิจ

1. แผนที่ 5

1.1. ยึดพื้นที่เป็นหลักในการวางแผนกำหนดแผนงานและโครงการให้มีผลทางปฏิบัติภาครัฐและภาคเอกชน เช่นพื้นที่ เป้าหมายเพื่อพัฒนาชนบท พื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก พื้นที่เมืองหลัก อืนๆ

2. แผนที่ 7

2.1. เน้นการรักษาอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีเสถียรภาพ เน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม

3. แผนที่ 9

3.1. เป็นแผนที่ได้อัญเชิญแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นปรัชญานำทางในการพัฒนาและบริหารประเทศ

4. แผนที่ 1

4.1. เน้นเฉพาะด้านเศรษฐกิจเป็นสำคัญ โดยเฉพาะการลงทุนในสิ่งก่อสร้างขั้นพื้นฐานในรูปแบบของระบบคมนาคมและขนส่ง

5. แผนที่11

5.1. ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ 3 ได้แก่ การพัฒนาฐานการผลิตและบริหาร การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ สังคมและสร้างภูมิคุ้มกันจากวิกฤตการณ์ วัตถุประสงค์ 3 ได้แก่ เพื่อให้ทรัพยากรและสิ่งเเวดล้อมอุดมสมบูรณ์ิย่างยั่งยืนคนไทยอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและพร้อมเชิญกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเป็นสุข 4เป้าหมายหลัก ได้แก่ เศรษฐกิจมีความเข้มแข็งสมดุลความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น มีหลักประกันสังคมที่ทั่วถึง และสังคมไทยมีความสุขอย่างมีธรรมาภิบาล 7ยุทธศาสตร์ ได้แก่ การสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งสมดุลอย่างสร้างสรรค์การสร้างสภาพเเวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการผลิตจะเห็นได้ว่าแผนที่ 11 นั้น เน้นการตั้งรับมากกว่ารุกโดยเน้นการป้องกันปัญหาจากวิกฤตการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

6. แผนที่ 3

6.1. รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจโดยรักษาอัตราการขยายตัวของปริมาณเงินตรารักษาระดับราคาสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพรักษาเสถียรภาพทางการเงินระหว่างประเทศ