Otitis media

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Otitis media by Mind Map: Otitis media

1. -

2. Mastoiditis

2.1. มีไข้สูงร่วมกับปวดบริเวณกระดูก mastoid หลังหู การทำลาย bony septa ของ mastoid air cell

2.2. การรักษา

2.2.1. ให้ยาปฏิชีวนะร่วมกับ ผ่าตัดเจาะเยื่อแก้วหู ในรายที่เยท่อแก้วหูยังไม่ทะลุ

3. การติดเชื้อในหูชั้นกลาง

3.1. 1. เชื้อโรคจากคอ/จมูกผ่านเข้าทาง Eustachian tube ไปสู่หูชั้นกลาง

3.2. 2. เชื้อโรคเข้าทางรูหูผ่านแก้วหูที่ทะลุอยู่ก่อนเข้าสู่หูชั้นกลางและ mastoid air cell

3.3. 3. ผ่านทางกระแสเลือด

4. ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดหูชั้นกลางอักเสบ

4.1. ปัจจัยสิ่งแวดล้อม

4.1.1. -สัมผัสสารจากการสูบบุหรี่

4.1.2. -ฤดูหนาวมีโอกาสติดเชื้อจากทางเดินหายใจง่าย

4.2. -

4.3. ปัจจัยจากตัวผู้ป่วย

4.3.1. -

4.3.2. -มี craniofacial anomaly เช่น cleft palate

4.3.3. -เกิดในเด็กมากกว่าผู้ใหญ่เนื่องจาก Eustachian tube ของเด็กสั้นและอยู่ในระนาบมากกว่า

4.3.4. -ภูมิคุ้มกันบกพร่อง

5. ภาวะหูชั้นกลางอักเสบ

5.1. 1.Acute otitis media

5.1.1. อาการและอาการแสดง

5.1.1.1. ระยะที่ 1 Hyperemai มีอาการปวดหูการได้ยินผิดปกติเยื่อแก้วหูแดงอักเสบ

5.1.1.1.1. -

5.1.1.2. ระยะที่ 2 Exudation ไข้สูงการได้ยินลดลงเยื่อแก้วหูบวมแดง

5.1.1.3. ระยะที่ 3 Suppuration แรงดันในหูมากมีน้ำปนเลือดไหลออกมาอาการปวดและไข้ลดลงอย่างมาก

5.1.1.4. ระยะที่ 4 Coalescence mastoiditis มักพบในกรณีที่เกิดจากเชื้อรุนแรงทำให้เกิดการอักเสบเวลานานกดเจ็บหลังใบหูเล็กน้อยและมีหนองไหลตลอด

5.1.1.5. ระยะที่ 5 Complication ระยะที่เกิดโรคแทรกซ้อนเช่นฝีในสมอง

5.1.1.6. ระยะที่ 6 Resolution ระยะที่หายจากการอักเสบน้องหยุดไหลจากหูเหยื่อแก้วหูเริ่มมีการซ่อมแซม

5.1.2. -

5.1.3. การรักษา

5.1.3.1. ในผู้ป่วยที่เยื่อแก้วหูยังไม่ทะลุสามารถหายเองได้ 70-80%

5.1.3.2. -

5.1.3.3. -

5.1.3.4. ให้ยาปฏิชีวนะช่วยลดความรุนแรงลดภาวะแทรกซ้อน

5.2. 2.Otitis media with effusion

5.2.1. อาการและอาการแสดง

5.2.1.1. ใช้ pneumatic otoscope พบการขยับของเยื่อแก้วหูลดลง

5.2.1.2. หูอื้อการได้ยินลดลง

5.2.1.3. พบ air bubbles air fluid level ในหูชั้นกลาง

5.2.2. การรักษา

5.2.2.1. ให้ Antibiotic shot course

5.2.2.2. อาการไม่ดีขึ้นส่งปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง

5.3. 3.Chronic otitis media

5.3.1. หูอักเสบชนิดร้ายแรง

5.3.1.1. เหยื่อแก้วหูทะลุบริเวณ attic

5.3.1.2. การรักษา ผ่าตัด mastoidectomy

5.3.1.3. เหยื่อแก้วหูทะลุบริเวณขอบพบว่า annulus ไม่ครบวง

5.3.2. หูอักเสบชนิดไม่ร้ายแรง

5.3.2.1. อาการและการแสดง

5.3.2.1.1. เยื่อแก้วหูทะลุตรงกลาง

5.3.2.1.2. มีหนองไหลจากหูปวดหู

5.3.2.2. การรักษา

5.3.2.2.1. ทำความสะอาดดูดหนองไม่รู้หูให้ Topical antibiotic

5.3.3. -