ความรู้และการคิดเชิงออกแบบเพื่อการแก้ปัญหา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ความรู้และการคิดเชิงออกแบบเพื่อการแก้ปัญหา by Mind Map: ความรู้และการคิดเชิงออกแบบเพื่อการแก้ปัญหา

1. ความรู้กับการแก้ปัญหา

1.1. ความรู้พื้นฐาน

1.1.1. ในการแก้ปัญหาหนึ่งๆผู้แก้ปัญหาความรู้พื้นฐษฯหลายๆด้าน ได้แก่ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี มนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์

1.2. ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน

2. การคิดเชิงออกแบบกับการแก้ปัญหา

2.1. การระบุและการตีความปัญหา

2.1.1. ผลลัพธ์หรือปลายทางของการระบุและตีความปัญหาคิอ ผู้แก้ปัญหาอย่างลึกซึ้งได้

2.2. การพัฒนาแนวคิด

2.2.1. ผู้แก้ปัญหาควรเขียนภาพร่างหรือแผนภาพแสดงรายละเอียดของแนวคิดในการแก้ปัญหาและรับข้อมูลย้อนกลับจากผู้เกี่ยวข้องเพื่อการปรับปรุงให้เหมาะสม

2.3. การสร้างแนวทางแก้ปัญหา

2.3.1. ในระหว่างการทดสอบการทำงานนั้นทักษะที่จำเป็นคือการสังเกต การสืบค้น และการวิเคราะห์ข้อมูลหลายๆแหล่ง