CÂY CHI PHÍ 2020 (DONA)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
CÂY CHI PHÍ 2020 (DONA) by Mind Map: CÂY CHI PHÍ 2020 (DONA)

1. LƯƠNG CNTT

1.1. LƯƠNG TG (BP SX - KToán: Tính, Ktra, Giám sát) (62200101)

1.2. LƯƠNG NG (BP SX - KToán: Tính, Ktra, Giám sát ) (62200115)

2. LƯƠNG BP GT

2.1. LƯƠNG TG (VP+SX - KToán: Tính, Ktra, Giám sát) (62710102 + 64210102)

2.2. LƯƠNG NG (VP+SX - KToán: Tính, Ktra, Giám sát) (62710103 + 64210103)

3. TRỢ CẤP, PHỤ CẤP CHO CBNV

3.1. Trợ cấp, Phụ cấp (KToán: Tính, Ktra, Giám sát) (62710104 + 64210104)

3.2. Các chế độ khi thôi việc (KToán: Tính, Ktra, Giám sát) (62710110 + 64210110)

4. CÁC KHOẢN BẢO HIỂM

4.1. BHXH: HR &ADMIN - KToán Giám sát (62710107 +62710119 +64210107)

4.2. BHYT: HR &ADMIN - KToán Giám sát (62710109 +62710120 +64210109)

4.3. BHTN: HR &ADMIN - KToán Giám sát (62710118 +62710121+64210118)

4.4. BHTNGUYỆN: HR &ADMIN - KToán Giám sát (62710111 + 64210119)

4.5. KP CĐ: HR &ADMIN - KToán Giám sát (62710108 +62710122 +64210108)

5. KHEN THƯỞNG, BỒI DƯỠNG, TẶNG DÉP SX

5.1. Khen thưởng, bồi dưỡng cho CBNV (TT+GT SX), Sáng kiến, Cải tiến (TT+GT SX): HR &ADMIN - KToán Giám sát (64210111 + 64210116 + 62710115 +64210115 + 62710117 + 64210117 )

5.2. Thưởng ABC CNTT sản xuất ; GT SX: HR & ADMIN - KToán Giám sát (62200102 + 62710112 )

5.3. Thưởng thâm niên CNTT SX; GTSX: HR & ADMIN - KToán Giám sát (62200103 + 62710113 )

5.4. Lì xì Khối Sản Xuất: HR &ADMIN - KToán Giám sát ( 62780804)

5.5. CP tặng dép Khối SX: HR &ADMIN - KToán Giám sát ( 62780805)