Kế hoạch năm 2020

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Kế hoạch năm 2020 by Mind Map: Kế hoạch năm 2020

1. A. Chiến lược marketing

2. B. Phát triển thương hiệu HAYEN CORP ( HYI, HYS, THP )

2.1. HYI

2.2. HYS

2.3. THP

2.3.1. HÌnh ảnh

2.3.2. Vật phẩm truyền thông