CENTRE EDUCATIU

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
CENTRE EDUCATIU by Mind Map: CENTRE EDUCATIU

1. CONTEXT

1.1. INTERN

1.1.1. ASPECTES INFRAESTRUCTURALS

1.1.1.1. Tipus i nombre d’aules Aules TAC Laboratoris Sales especialitzades Patis o espais exteriors Gimnàs Biblioteca Sala d’actes Servei de menjador o cantina

1.1.2. PERFIL DEL CENTRE

1.1.2.1. Missió, visió i valors Política de qualitat Trets d'identitat Projectes clau

1.1.3. INDICADORS DE L'ALUMNAT

1.1.4. ESTUDIS QUE S'HI IMPARTEIXEN

1.1.4.1. ESO Batxillerat FP (CFGM) FP (CFGS) PFI ppp

1.2. EXTERN

1.2.1. INDICADORS SOCIOECONÒMICS, CULTURALS I EDUCATIUS

2. DOCUMENTS D'ORGANITZACIÓ i GESTIÓ DE CENTRE

2.1. DOCUMENTS DE CENTRE

2.1.1. DOCUMENTS PÚBLICS

2.1.1.1. PEC (+ LIC+ PC)

2.1.1.2. NOFC

2.1.2. DOCUMENTS INTERNS

2.1.2.1. Projecte de direcció

2.1.2.1.1. Pla TAC

2.1.2.2. Programació general anual

2.1.2.2.1. Document d'instruccions d'inici de curs

2.1.2.3. Memòria anual

2.1.2.4. Acords de responsabilitat

2.2. GESTIÓ DEL CENTRE

2.2.1. CONVIVÈNCIA I CLIMA ESCOLAR

2.2.1.1. Projecte de convivència

2.2.1.2. Protocols de centre

2.2.1.3. Assetjament

2.2.1.4. ........

2.2.2. ORGANITZACIÓ DEL PERSONAL DOCENT

2.2.2.1. Horaris

2.2.2.2. Vacances

2.2.2.3. Permisos

2.2.2.4. Assignacions de matèries i grups

2.2.2.5. Reduccions de jornada

2.2.2.6. .......

2.3. AVALUACIÓ

2.3.1. EXTERNA

2.3.1.1. Consell superior d'avaluació

2.3.1.2. Inspecció educativa

2.3.2. INTERNA

2.3.2.1. Programació general anual

2.3.2.1.1. Sistema d'Indicadors

2.3.2.1.2. Memòria Anual

2.3.2.1.3. Auditories de qualitat

3. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA

3.1. SERVEIS INTERNS

3.1.1. ÒRGANS DE GOVERN UNIPERSONALS

3.1.1.1. EQUIP DIRECTIU

3.1.1.1.1. Direcció Secretaria Cap d’estudis Coordinació pedagògica

3.1.2. ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ COL·LEGIATS

3.1.2.1. Consell escolar Claustre de professorat

3.1.3. ÒRGANS DE COORDINACIÓ

3.1.3.1. Comissió de coordinació pedagògica Equips de cicle Tutors/es Coordinació FP dual Coordinació de relacions amb empresa Coordinació amb centres de treball

3.1.4. COMUNITAT EDUCATIVA

3.1.4.1. Alumnat Famílies Personal docent Altres professionals educatius Personal de l'Administració i Serveis Associacions i agents socials i econòmics del territori Agents educatius (empreses, associacions, altres.)

3.2. SERVEIS EXTERNS

3.2.1. EAP (Equip d’assessorament i orientació psicopedagògica) SEZ (Serveis educatius de zona) CRP (Centre de recursos pedagògics) ELIC (Equips d’assessorament en llengua, interculturalitat i cohesió social)