HƯỚNG NỘI: Sức mạnh của sự yên lặng trong một thế giới nói không ngừng - Susan Cain

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
HƯỚNG NỘI: Sức mạnh của sự yên lặng trong một thế giới nói không ngừng - Susan Cain by Mind Map: HƯỚNG NỘI: Sức mạnh của sự yên lặng trong một thế giới nói không ngừng - Susan Cain

1. 1. Hình mẫu hướng ngoại

1.1. Tính hướng ngoại trở thành hình mẫu trong văn hóa như thế nào?

1.1.1. Văn Hóa Phẩm Chất vs Văn Hóa Tính Cách

1.2. Văn hóa tính cách sau 100 năm

1.2.1. Tiến hóa từ hướng ngoại ích kỉ sang hướng ngoại cộng đồng

1.2.2. Lãnh đạo hướng ngoại vs lãnh đạo hướng nội

1.3. Khi sự hợp tác giết chết sự sáng tạo

1.3.1. "Hãy làm việc một mình. Bạn có thể thiết kế ra những sản phẩm và những tính năng đột phá nếu làm việc độc lập."- Steve Wozniak

1.3.2. Tư Duy Nhóm Kiểu Mới

1.3.2.1. Làm việc nhóm online thì tốt hơn làm việc nhóm đối mặt

1.3.2.2. Sáng tạo thật sự cần không gian riêng tư

2. 2. Bản chất sinh học của bạn, cái tôi của bạn?

3. 3. Mọi nền văn hóa đều tồn tại hướng ngoại?

4. 4. Yêu thương thế nào? Làm việc ra sao?