การพัฒนาผู้เรียนเเบบองค์รวม

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การพัฒนาผู้เรียนเเบบองค์รวม by Mind Map: การพัฒนาผู้เรียนเเบบองค์รวม

1. 1. ความหมาย

1.1. การศึกษาเเบบเรียนรวม

1.1.1. การไม่เเบ่งเเยกระดับผู้เรียน

1.1.1.1. ได้เเก่

1.1.1.1.1. ระดับดี

1.1.1.1.2. ระดับปานกลาง

1.1.1.1.3. ระดับอ่อน

1.1.1.1.4. ผู้เรียนที่มีความบกพร่อง

1.2. การศึกษาเเบบเรียนร่วม

1.2.1. จัดให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษ

1.2.2. เด็กพิการเข้าไปในระบบการศึกษาทั่วไป

1.2.3. เพิ่มโอการให้นักเรียนบกพร่องได้เข้าสู่ห้องเรียนปกติ

2. 2. ลักษณะ

2.1. 1.การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม

2.1.1. ความแตกต่างจากรูปแบบการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิเศษและเด็กปกติ

2.1.1.1. เด็กทุกคนเข้าเรียนในโรงเรียนพร้อมกัน

2.1.1.2. เด็กแต่ละคนมีความแตกต่างกัน

2.1.1.3. ความหลากหลายในรูปเเบบการเรียนการสอน

2.1.1.4. ความหลากหลายในสิ่งเเวดล้อม

2.1.1.4.1. สิ่งอำนวยความสะดวก

2.1.1.4.2. ความสะอาดในบริเวณโรงเรียน

2.1.1.4.3. สื่อการเรียนรู้ เเละ บริการ

2.2. 2.การจัดการศึกษาเเบบเรียนร่วม

2.2.1. จัดขึ้นสำหรับทุกคน

2.2.2. เป็นไปตามความต้องการเเต่ละบุคคล

3. 3.หลักการการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมเเละร่วม

3.1. เเบ่งได้ 3 องค์ประกอบ

3.1.1. 3.1องค์ประกอบด้านสรีรวิทยา

3.1.1.1. การทำงานของร่างกาย

3.1.1.1.1. หู

3.1.1.1.2. ตา

3.1.1.1.3. จมูก

3.1.1.1.4. ลิ้น

3.1.2. 3.2องค์ประกอบด้านจิตวิทยา

3.1.2.1. สติปัญญา

3.1.2.2. ด้านการเรียนรู้

3.1.2.3. ความรู้สึกนึกคิด

3.1.2.4. ด้านอารมณ์

3.1.3. 3.3องค์ประกอบด้านสภาพแวดล้อม

3.1.3.1. ประสบการณ์ต่างๆ ที่เคยพบเจอ

3.1.3.2. ความต้องการชองเด็กพิเศษเเต่ละประเภท

3.1.3.2.1. มีทั้งหมด 9 ประเภท

4. 4. สรุป

4.1. ความเเตกต่าง

4.1.1. การศึกษาแบบเรียนร่วม

4.1.1.1. นำนักเรียนที่มีความบกหร่องเข้าสู่ห้องเรียนปกติ

4.1.1.2. นำนักเรียนบกพร่องทำกิจกรรมร่วมกับผู้ปปกติ

4.1.1.3. นักเรียนบกพร่องมีชีวิตประจำวันร่วมกับบุคคลปกติ

4.1.2. การศึกษาเเบบเรียนรวม

4.1.2.1. จัดขึ้นสำหรับทุกคน

4.1.2.2. เป็นไปตามความต้องการเเต่ละบุคคล