Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
WCO by Mind Map: WCO

1. Tầm nhìn

1.1. Border devide, customs connect

1.2. Leading mordenization +connectivity

2. Sứ mệnh

2.1. Lãnh đao, hướng dẫn, hỗ trợ các nước thành viên

2.1.1. Đảm bảo và tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại hợp pháp

2.1.2. Đạt được các mục tiêu khoản thu hải quan, bảo vệ an ninh xã hội và sức khỏe cộng đồng

3. Giá trị cốt lõi

3.1. Phát triển dựa trên tri thức và kinh nghiệm, hướng đến hành động

3.2. Tin vào thủ tục hải quan quản lý minh bạch, trung thực, dễ kiểm soát

3.3. Tin vào tính công bằng, co hội cho các nước thành viên

3.4. Hỗ trợ các nước thành viên trong thương mại và xã hội

3.5. Tận dụng công nghệ và hiện đại

4. Mục tiêu chiến lược

4.1. 1. Thúc đẩy an ninh, tạo thuận lợi cho thương mại quốc tế

4.2. Bảo vệ sự an toàn xã hội và sức khỏe cộng đồng

4.3. Tăng cường xây dựng năng lực

4.4. Thúc đẩy trao đổi thông tin giữa các bên liên quan

4.5. Nâng cao năng lực, hình ảnh của hải quan

4.6. Nghiêng cứu và phân tích

4.7. Thúc đẩy nguồn thi công bằng, hiệu suất và hiêu quả

5. 10 trụ cột chiến lược chính

5.1. Phát triển mạng lưới hải quan toàn cầu

5.2. Quản lý biên giới hiệu quả

5.3. Quản lý rủi ro dựa trên thông tin tình báo

5.4. Quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp

5.5. Triển khai phương pháp làm việc hiệu quả

5.6. Phát triển ứng dụng công nghệ & giao diện

5.7. Áp dụng luật & quy định

5.8. Quy tắc nghề nghiệp, dịch vụ hải quan dựa trên tri thức

5.9. Tăng cường năng lực

5.10. Liêm chính hải quan

6. Thông điệp ngày hải quan quốc tế 2019

6.1. Năm phong trào vận chuyển xuyên biên giới

6.1.1. Khẩu hiệu: Smarrt border