Chuyên môn CNTT

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Chuyên môn CNTT by Mind Map: Chuyên môn CNTT

1. 1. Data Lake / Data Warehouse

1.1. Giai đoạn 1: Tháng 2/2020 Số liệu báo cáo cơ bản

1.2. Giai đoạn 2: Tháng 3/2020 Khung sườn DataWarehouse cơ bản

1.3. Giai đoạn 3: Tháng 6/2020 - Tích hợp được nhiều tập dữ liệu khai thác - Khai thác BI (Business Intelligence) *** Để hoàn thành đúng tiến độ: OP1: Với nguồn lực hiện tại - 6 tháng thực hiện (research + code) OP2: Tuyển 2 nhân sự Data Engineer - 3 tháng thực hiện

2. 2. Reporting

2.1. Giai đoạn 1: Tháng 2/2020 Lên được các báo cáo cho dịch vụ PTI thuộc chương trình lực lượng bán hàng (xem ở phần lực lượng bán hàng)

2.2. Giai đoạn 2: Tháng 3/2020 Hoàn thiện module Reporting - Báo cáo dạng biểu đồ - Báo cáo động - Gửi báo cáo tự động

3. 3.Bảo hiểm TPA PTI: Topup (nhân sự OT thực hiện)

3.1. Giai đoạn 1: Tháng 2/2020 Hoàn thiện cơ bản - Demo

3.2. Giai đoạn 2: Tháng 3/2020 Hoàn tất hệ thống Topup

4. 4. Tổng đài

4.1. 4.1 CRM *** Cần tuyển 1 nhân sự Backend cho việc tích hợp Hoàn thành trong vòng 3 tháng kể từ khi tuyển được nhân sự

4.2. 4.2 VOIP Cần phân tích rõ yêu cầu thực tế --> Ước tiến độ sẽ báo cáo sau

5. 5. Tập dữ liệu khách hàng

5.1. 5.1 Tháng 6/2020 *** Cần tuyển 2 nhân sự .NET để xây dựng Tháng 6/2020 hoàn thành nếu tuyển được nhân sự vào tháng 3/2020. ( Thực hiện trong vòng 3 tháng)