Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Team Work by Mind Map: Team Work

1. Team

1.1. บุคคลที่ทำงานร่วมกันอย่างประสานงานภายในกลุ่ม

2. Team Work

2.1. ประกอบด้วยหัวหน้างานและเพื่อนร่วมงานร่วมกันทำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของทีม

2.2. 3Ps

2.2.1. Purpose ร่วมกันที่ชัดเจน

2.2.2. Process ที่ดี

2.2.3. People ที่ดี

3. ลักษณะสำคัญ

3.1. มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของบุคคล

3.2. มีจุดมุ่งหมายและเป้าหมายร่วมกัน

3.3. มีโครงสร้างของทีม

3.3.1. Formal Group

3.3.2. Infomal Group

3.4. สมาชิกมีบทบาทและความรู้สึกร่วมกัน

4. ปัจจัยสู่ความสำเร็จ

4.1. บรรยากาศ

4.1.1. เป็นกันเอง

4.1.2. อบอุ่น

4.1.3. กระตือรือร้น

4.1.4. สร้างสรรค์

4.2. ความไว้วางใจกัน

4.3. การมอบหมายงานอย่างชัดเจน

4.4. บทบาท

4.5. วิธีการทำงาน

4.5.1. การสื่อความหมาย

4.5.2. การตัดสินใจ

4.5.3. ภาวะผู้นำ

4.5.4. ร่วมกันกำหนดกติกา หรือกฎดกณฑ์ต่างๆ

4.6. การมีส่วนร่วม

4.7. การพัฒนาทีมงาน

4.7.1. สร้างแรงจูงใจทางบวก

4.7.2. การให้รางวัล

5. การทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ

5.1. มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและเป้าหมายที่เห็นพ้องต้องกัน

5.2. การเปิดเผยและการเผชิญหน้า

5.3. การสนับสนุนและความไว้วางใจต่อกัน

5.4. ความร่วมมือและการทำให้ความขัดแย้งเป็นไปทางสร้างสรรค์

5.4.1. การสร้างความร่วมมือ

5.4.2. การขัดแย้ง

5.4.3. วิธีแก้ไขความขัดแย้ง

5.5. กระบวนการทำงานและการตัดสินใจที่ถูกต้องเหมาะสม

5.6. ภาวะผู้นำที่เหมาะสม

5.7. การตรวจสอบทบทวนผลงานและวิธีในการทำงาน

5.8. การพัฒนาตนเอง

6. Team vs Group

6.1. Work Group

6.1.1. ไม่มีการเชื่อมโยงทรัพยากรและการใช้ร่วมกัน

6.2. Work Teams

6.2.1. การทำงานร่วมกันและส่งเสริมกันไปในทางบวก

7. รูปแบบของทีมในองค์กร

7.1. Problem - Solving Teams

7.2. Self Managed Teams

7.3. Cross - Function Teams

7.4. Virtual Team

8. กระบวนการสร้งทีมงาน

8.1. Problem Awareness

8.2. Data Gathering and Analysis

8.3. Action Planning

8.4. Action Implementation

8.5. Evaluation of Results

9. ทักษะที่จำเป็น

9.1. ติดต่อสื่อสาร

9.2. ปฏิสัมพนธ์

9.3. เป็นผู้นำทีมงาน

9.4. แก้ปัญหาและตัดสินใจ

9.5. ประชุม

9.6. บริหารความขัดแย้ง

10. ส่วนประกอบของทีมงาน

10.1. หัวหน้าทีม

10.1.1. เป็นที่ยอมรับนับถือ

10.1.2. ซื่อสัตว์ และเป็นกันเอง

10.1.3. ไม่เผด็จการ

10.1.4. มีความสามารถและประสบการณ์

10.1.5. ดำเนินการประชุมได้

10.1.6. ไม่ผูกขาด

10.1.7. พร้อมช่วยเหลือ

10.1.8. สื่อสารผลงานได้

10.1.9. มีวุฒิภาวะทางสังคม

10.1.10. มีแรงจูงใจ

10.2. บทบาทหัวหน้า

10.2.1. รับนโยบาย

10.2.2. กำหนดเป้าหมาย

10.2.3. มอบหมายงาน

10.2.4. สร้างบรรยากาศ

10.2.5. เผชิญความขัดแย้ง

10.2.6. ให้ความช่วยเหลือ

10.2.7. ประเมิณผล

10.3. สมาชิกทีมงาน

10.3.1. รับผิดชอบงาน

10.3.2. รู้จัฟังรู้จักพูด

10.3.3. ยอมรับฟัง

10.3.4. เคารพมติ

10.3.5. เสียสละ

10.3.6. กล้าคิดเห็น

10.4. บทบาทสมาชิก

10.4.1. รับมอบหมาย

10.4.2. ผู้ตามที่ดี

10.4.3. รับผิดชอบ

10.4.4. ให้ความร่มมือ

10.4.5. ตั้งใจจริง

10.4.6. คำนึงถึงส่วนรวม

10.4.7. คำนึงถึงทีมงาน

10.5. เลขา

10.5.1. เขียนหนังสือดี

10.5.2. จับประเด็น

10.5.3. สรุปผลการประชุม

10.5.4. เสนอรายงาน

10.5.5. เขียนผัง กราฟ ชาร์ทได้

10.6. บทบาทเลขา

10.6.1. รับคำสั่ง

10.6.2. ส่งข่าวสาร

10.6.3. ประสานงาน

10.6.4. มนุษย์สัมพันธ์ดี

11. การสร้างทีมงาน

11.1. ความสำคัญ

11.1.1. บางงานทำคนเดียวไม่ได้

11.1.2. ทำงานให้เสร็จทันเวลาที่กำหนด

11.1.3. บางงานต้องอาศัยความสามารถจากหลายฝ่าย

11.1.4. ร่วมมืออย่าจริงจังจากทุกฝ่าย

11.1.5. มีความริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อหาแนวทาง วิธีการและเป้าหมายใหม่

11.1.6. การสร้างบรรยากาศของความสามัคคี

11.2. วัตถุประสงค์

11.2.1. สร้างความไว้วางใจ

11.2.2. หาวิธีแก้ไขปัญหาร่วมกัน

11.2.3. เสริมสร้างทักษะความเชี่ยวชาญ

11.2.4. ให้ข้อมูลย้อนกลับ

11.2.5. สนับสนุนการเรียนรู้ที่จะรับฟัง

11.2.6. พัฒนาทักษะในการแก้ปัญหา

11.2.7. ลดความขัดแย้ง

11.2.8. ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

11.2.9. เสริมสร้างขวัญและความพึงพอใจ

11.2.10. ปรับปรุงการทำงาน