การจัดการเรียนรู้แบบเรียนรวม

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การจัดการเรียนรู้แบบเรียนรวม by Mind Map: การจัดการเรียนรู้แบบเรียนรวม

1. หมายถึง

1.1. การจัดให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษและเด็กพิการเข้าไปในระบบการศึกษาทั่วไป

1.2. เปิดโอกาสให้เด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษได้เรียนและทำกิจกรรมร่วมกับเด็กทั่วไป

1.3. ครูการศึกษาพิเศษร่วมมือและรับผิดชอบร่วมกัน

2. ลักษณะ

2.1. เด็กแต่ละคนมีความแตกต่างกัน

2.2. เด็กทุกคนเข้าเรียนในโรงเรียนพร้อมกัน

2.3. รงเรียนจะต้องปรับสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ทุกด้านเพื่อให้สามารถสอนเด็กได้ทุกคน

2.4. โรงเรียนจะต้องให้บริการ

2.4.1. สื่อ

2.4.2. สิ่งอำนวยความสะดวก

2.4.3. และความช่วยเหลือต่าง ๆ ทางการศึกษาให้แก่เด็กที่มีความต้องการจำเป็นนอกเหนือจากเด็กปกติทุกคน

2.4.4. โรงเรียนสามารถจัดการศึกษาได้หลายรูปแบบในโรงเรียนปกติทั่วไปโดยจัดให้มีสภาพแวดล้อมที่มีขีดจำกัดน้อยที่สุด

3. หลักการ

3.1. การเรียนรู้ของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

3.1.1. องค์ประกอบด้านจิตวิทยา

3.2. ประกอบด้วย

3.2.1. องค์ประกอบด้านสรีรวิทยา

3.2.2. องค์ประกอบด้านสภาพแวดล้อม

3.2.2.1. พิจารณาถึงผลกระทบของความบกพร่องที่มีต่อการเรียนรู้ของเด็กที่ มีความต้องการแต่ละประเภท

3.2.2.1.1. เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา

3.2.2.1.2. เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

3.2.2.1.3. เด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็น

3.2.2.1.4. เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ

3.2.2.1.5. เด็กที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา

3.2.2.1.6. เด็กที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมและอารมณ์

3.2.2.1.7. เด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้

4. แนวคิด

4.1. ต้องร่วมมือกันระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้อง

4.1.1. ภาครัฐ

4.1.2. เอกชน

4.1.3. ผู้ปกครอง

4.1.4. ชุมชน

4.2. ปลูกฝังด้านจิตสำนึกและเจตคติเกี่ยวกับการจัดการศึกษาให้แก่เด็กทุกคน

4.3. คำนึงถึงศักยภาพความแตกต่างระหว่างบุคคล

4.4. ให้สิทธิเท่าเทียมกันทุกคน โดยไม่เลือกปฏิบัติ

5. รูปแบบ

5.1. รูปแบบการเรียนรวมเต็มเวลาไว้ 3 รูปแบบใหญ่ 5 รูปแบบเล็ก โดย ด๊าค (Daeck, 2007)

5.1.1. รูปแบบครูที่ปรึกษา (Consultant Model)

5.1.1.1. ต้องสอนทักษะเดิมซ้ำอีก

5.1.1.2. จนกระทั่งเด็กเกิดทักษะนั้น

5.1.1.3. เหมาะกับโรงเรียนขนาดเล็ก

5.1.1.4. มีจำนวนเด็กที่มีความต้องการพิเศษไม่มากนัก

5.1.2. รูปแบบการร่วมทีม (Teaming Model)

5.1.2.1. ครูการศึกษาพิเศษมีหน้าที่ให้ข้อมูลแก่ครูปกติเกี่ยวกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษในชั้นเรียนรวม

5.1.2.1.1. การบ้าน

5.1.2.1.2. การปรับวิธีสอบ

5.1.2.1.3. การจัดการด้านพฤติกรรม

5.1.2.2. มีการวางแผนร่วมกันสม่ำเสมอ

5.1.3. รูปแบบการร่วมมือ หรือ การร่วมสอน (Collaborative/Co Teaching Model)

5.1.3.1. ครูการศึกษาพิเศษและครูปกติร่วมมือกันในหลายลักษณะในการสอนเด็กทุกคน ผู้เรียนจะได้รับบริการด้านการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับวัย ได้รับความช่วยเหลือสนับสนุนที่จำเป็น ตลอดจนการปรับการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับเด็กแต่ละคน

5.1.3.2. ประกอบด้วย

5.1.3.2.1. คนหนึ่งสอนคนหนึ่งช่วย (One Teacher-One Supporter)

5.1.3.2.2. การสอนพร้อม ๆ กัน (Parallel Teaching)

5.1.3.2.3. ศูนย์การสอน (Station Teaching)

5.1.3.2.4. การสอนทางเลือก (Alternative Teaching Design)

5.1.3.2.5. การสอนเป็นทีม (Team Teaching)

5.1.3.2.6. ศูนย์การสอน (Station Teaching)