การวานแผนเป้าหมายชีวิตด้วยวงจรควบคุมคุณภาพ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การวานแผนเป้าหมายชีวิตด้วยวงจรควบคุมคุณภาพ by Mind Map: การวานแผนเป้าหมายชีวิตด้วยวงจรควบคุมคุณภาพ

1. 2.การวางแผนเป้าหมายชีวิตขั้นกลาง เป็นการตั้งเป้าหมายของชีวิตว่าต้องพยายามตั้งตัวและสร้างฐานะของตนเอง มีชีวิตคู่ มีชีวิตครอบครัวที่ดี

2. 1.การวางแผนเป้าหมายชีวิตขั้นต้น เป็นการวางแผนตั้งเป้าหมายของชีวิตโดยมุ่งมั่นฝึกฝนตนเองให้บรรลุเป้าหมายชีวิตว่าจะต้องเรียนให้จบ

3. การนำ PDCA ไปใช้

4. การวางแผน คือ การวางแผนชีวติ โดยจะต้องทราบว่าตนเองนั้นอยากทำอะไร แล้วจึงตั้งเป้าหมายและวิธีการในการดำเนินชีวิตให้ชัดเจน

4.1. 1การศึกษา เป็นการวางแผนศึกษาข้อมูล วิธีการในการประกอบอาชีพธุรกิจเช่น ความต้องการของตลาด ข้อมูลวัตถุดิบ ข้อมูลทัรยากรที่มีอยู่หรือเงินทุน

5. 1.1 การวางแผนเพื่ออนาคต เป็นการวางแผนสำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต1.2การวางแผนการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

6. ประโยชน์การวางแผน

6.1. 2.การเตรีมงาน เป็นการวางแผนการเตรียมงานด้่านสถานที่ การออกแบบผลิตภัณฑ์ความพร้อมของบุคลากร อุปกรณ์ เครื่องจัตร วัตถุดิบ

6.2. 3.การดำเนินงาน เป็นการวางแผนทางการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายเช่น ฝ่ายการตลาด ฝ่ายผลิต ฝ่ายการเงินและบัญชี เป็นต้น

6.3. 4.การประเมินผล เป็นการวางแผนหรือเตรียมการประเมินผลงานอย่างเป็นระบบเช่น ประเมินจากยอดจำหน่าย ประเมินจาการสำรวจความคิดเห็นของลูกค้า เป็นต้น

7. การวางแผนเป้าหมายชีวิต

8. การวางแผนเป้าหมายชีวิต หมายถึง การตั้งเป้าหมายชีวิตของบุคคลที่ได้วางแผนไว้ด้วยวิธีการที่เหมาะสมเพื่อนำตนเองไปสู่เป้าหมายของชีวิตในอาคต