การจัดการเรียนรู้เเบบเรียนรวม

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การจัดการเรียนรู้เเบบเรียนรวม by Mind Map: การจัดการเรียนรู้เเบบเรียนรวม

1. หมายถึง

1.1. เด็กเข้ารับการศึกษาโดยไม่แบ่งแยกความบกพร่องของเด็ก

1.1.1. เท่าเทียม

1.1.2. ได้โอกาส

1.2. ไม่แยกเด็กที่ด้อยว่าเด็กส่วนใหญ่

1.2.1. ไม่รู้สึกแตกต่าง

1.3. ให้เด็กพิเศษได้เข้าเรียนรวมในชั้นเรียน

1.4. สนับสนุนให้นักเรียนพิการ ได้มีเพื่อนผู้ช่วยหรือเพื่อนคู่หู

2. รูปแบบการจัดการเรียน

2.1. ด๊าด (Daeck , 2007 )

2.1.1. รูปแบบครูที่ปรึกษา

2.1.2. รูปแบบการร่วมทีม

2.1.3. รูปแบบการร่วมมือ , การร่วมสอน

2.1.3.1. คนหนึ่งสอนคนหนึ่งช่วย

2.1.3.2. การสอนพร้อม ๆ กัน

2.1.3.3. ศูนย์การสอน

2.1.3.4. การสอนทางเลือก

2.1.3.5. การสอนเป็นทีม

2.2. คาร์ทเนอร์และลิปสกี้ ( Gartner & Lipsky , 1997 อ้างถึงใน สมพร หวานเสร็จ ,2543)

2.2.1. รูปแบบห้องเสริมวิชาการ

2.2.2. รูปแบบผู้ช่วยครู

3. ความสำคัญ

3.1. ความยุติธรรมในสังคม

3.1.1. เด็กที่มีความต้องการพิเศษควรได้รับการศึกษาในโรงเรียนปกติ

3.1.2. เด็กทุกคนรวมทั้งเด็กที่มีความต้องการพิเศษทางการศึกษา

3.2. การคืนสู่สภาวะปกติ

3.2.1. ดำรงชีพอยู่ในสังคมและเป็นส่วนตัวของสังคม

3.2.2. ส่งเสริมให้เด็กได้เรียนในโรงเรียนปกติ

3.3. สภาพแวดล้อมที่มีข้อจำกัดน้อยที่สุด

3.4. การเรียนรู้

3.4.1. เด็กทุกคนสามารถเรียนรู้ได้

3.4.2. เด็กปัญญาอ่อนสามารถเรียนหนังสือได้

3.4.3. สามารถเรียนรู้ได้ตามศักยภาพของเขา

4. องค์ประกอบของเด็กผิดปกติ

4.1. องค์ประกอบด้านสรีรวิทยา

4.1.1. ผิดปกติของระบบการทำงานของร่างกาย

4.1.2. ปัญหาทางร่างกายของเด็กเอง

4.2. องค์ประกอบด้านจิตวิทยา

4.2.1. สติปัญญา

4.2.2. อัตราเร็วของการเรียนรู้

4.2.3. ความรู้สึกนึกคิดเกี่ยวกับตนเอง

4.2.4. การปรับตัวทางอารมณ์และสังคม

4.2.5. ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวและเพื่อน

4.3. องค์ประกอบด้านสภาพแวดล้อม

4.3.1. ได้รับผลกระทบต่อการเรียนรู้ในด้าน ต่าง ๆ

4.3.1.1. มีผลกระทบต่อการเรียนรู้มากขึ้น

5. เด็กที่บกพร่องทางกาย

5.1. เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา

5.2. เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

5.3. เด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็น

5.4. เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ

5.5. เด็กที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา

5.6. เด็กที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมและอารมณ์

5.7. เด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้

6. แนวคิด

6.1. โอกาสที่เท่าเทียมกัน

6.1.1. เท่าเทียมกัน

6.1.2. ไม่ว่าเขาจะยากดีมีจน

6.1.3. พิการหรือไม่ก็ตาม

6.2. ความหลากหลาย

6.2.1. การศึกษาที่ให้จะต้องแตกต่างกัน

6.2.2. เคารพในความหลากหลาย

6.3. ทุกคนมีความปกติอยู่ในตัว

6.4. สังคมที่มีวัฒนธรรมที่หลากหลาย

6.5. ศักยภาพ

6.5.1. ไม่ว่าจะโง่หรือฉลาด

6.5.2. แต่ละคนมีศักยภาพไม่เท่ากัน

6.6. มนุษยนิยม

6.7. กระบวนการสังคมประกิด

6.8. ความเป็นปัจเจกบุคคล

6.8.1. ลักษณะเฉพาะ

6.8.2. ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือน

6.9. การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน

6.10. สภาวะแวดล้อมที่มีข้อจำกัดน้อยที่สุด