XỬ LÝ DỮ LIỆU

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
XỬ LÝ DỮ LIỆU by Mind Map: XỬ LÝ DỮ LIỆU

1. Nhập giá trị vào 2 ô đầu -> đưa con trỏ tới góc phải phạm vi vừa đánh dấu -> trỏ chuột thành dấu (+) -> kéo cho tới hết phạm vi

2. Di chuyển ô hiện hành tới ô cần nhập dữ liệu -> nhập dự liệu -> Enter

2.1. Nhập dữ liệu kiểu ngày tháng : Có thể dùng " /" hoặc "-" để ngăn cách giữa dữ liệu chỉ ngày , tháng , năm.

2.2. Nhập công thức vào một ô : Chọn ô cần nhập , gõ dấu bằng (=) -> thành phần công thức -> Enter

3. Nhập giá trị vào ô đầu tiên -> chọn tab HOME -> lệnh Editing -> chọn mũi tên tại Fill -> chọn lệnh Series

4. Nhập dữ liệu

5. Tìm kiếm,thay thế dữ liệu

5.1. Tìm kiếm dữ liệu

5.1.1. B1: Chọn một ô trong bảng tính, hoặc một vùng để giới hạn phạm vi tìm kiếm. B2: Chọn HOME ->Editing ->Find&Select->Find... B3: Nhập dữ liệu cần tìm B4: Click Find All hay Find Next để thực hiện B5: Click Close để đóng hộp thoại.

5.2. Tìm kiếm và thay thế dữ liệu

5.2.1. B1: Chọn một ô trong bảng tính hoặc chọn một vùng để giới hạn phạm vi cần tìm kiếm và thay thế B2: Chọn HOME ->Editing ->Find&Select ->Replace... B3: Nhập dữ liệu cần tìm kiếm và thay thế. B4: Click Replace All hoặc Replace để thực hiện B5: Click Close để đóng hộp thoại.

6. Sắp xếp dữ liệu

6.1. Cách 2

6.1.1. Chọn tab DATA -> lệnh Sort & Filter

6.2. Cách 1

6.2.1. Chọn tab Home -> Editing + chọn Sort A to Z để sắp xếp giảm dần + chọn Sort Z to A để sắp xếp tăng dần

7. Đánh stt tự động

7.1. Cách 1

7.2. Cách 2

7.2.1. Nhập giá trị vào ô đầu tiên -> đưa con trỏ tới góc phải ô vừa nhập -> khi con trỏ thành dấu (+) -> bấm và giữ cho hết phạm vi nhập

7.3. Cách 3

8. Sửa dữ liệu

8.1. Cách 1

8.1.1. D_click ô chứa dữ liệu cần sửa

8.2. Cách 2

8.2.1. Click hoặc chuyển địa chỉ về ô chứa dữ liệu cần sửa -> nhấn F2

8.3. Cách 3

8.3.1. Click hoặc chuyển địa chỉ về ô chứa dữ liệu cần sửa -> Formula Bar