สารชีวโมเลกุล (Bio-molecules)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
สารชีวโมเลกุล (Bio-molecules) by Mind Map: สารชีวโมเลกุล (Bio-molecules)

1. คาร์โบไฮเดรต (Carbohydrate)

1.1. การทดสอบมี 2 วิธี

1.1.1. การทดสอบแป้ง

1.1.1.1. สีม่วงเข้มเกือบดำ หรือม่วงแกมน้ำเงิน

1.1.1.2. ใช้สารละลายไอโอดีน

1.1.2. การทดสอบน้ำตาล

1.1.2.1. จะใช้สารละลายเบเนดิกต์

1.1.2.1.1. ตะกอนสีส้ม สีเหลือง หรือสีอิฐ

1.2. ประเภท

1.2.1. ไดแซ็กคาไรด์ (Disaccharide)

1.2.1.1. โมโนแซ็กคาไรด์ 2 โมเลกุล

1.2.2. โมโนเเซ็กคาไรด์ (monosaccharide)

1.2.2.1. มี C 3-8 อะตอม

1.2.3. โพลิแซ็กคาไรด์ (Polysaccharide)

1.2.3.1. โมโนแซ็กคาไรด์หลายๆโมเลกุล

2. ไขมัน (Lipid)

2.1. ประกอบด้วย C, H และ O แต่อาจมี N และ P

2.2. กรดไขมัน (fatty acid)

2.2.1. กรดไขมันอิ่มตัว(Saturated fatty acid) เช่น กรดปาล์มิติก มีสูตรเป็น CH3(CH2)14COOH

2.2.2. กรดไขมันที่ไม่อิ่มตัว (Unsaturated fatty acid) เช่น กรดโอเลอิก มีสูตรเป็น CH3(CH2)7-CH=CH-(CH2)7-COOH

2.3. การทดสอบ Lipid

2.3.1. นำตัวอย่างไปถูกับกระดาษแล้วกระดาษจะโปร่งแสง

2.4. ประเภท

2.4.1. ไข

2.4.2. ไขมัน

2.4.3. สเตียรอยด์

2.5. ปฏิกิริยา

2.5.1. การตรวจหาปริมาณกรดไขมันไม่อิ่มตัวในไขมันและน้ำมัน

2.5.1.1. ทำปฏิกิริยากับสารละลาย Br 2 หรือ I 2 ถ้าไขมันและน้ำมันชนิดใดสามารถฟอกจางสีของสารละลาย I 2 มาก แสดงว่าไขมันและน้ำมันนั้น มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวปริมาณมาก

2.5.2. Sponification

2.5.2.1. เป็นปฏิกิริยาที่เกิดจากไขมันและน้ำมันกับด่าง เกิดเกลือของกรดไขมัน (RCOO -Na +) ซึ่งก็คือ สบู่ กับกลีเซอรอล

2.5.3. Esterification

2.5.3.1. เกิดจากกรดอินทรียที่เรียกว่ากรดไขมันรวมกับอัลกอฮอล์ทีมี -OH 3 หมู่ ที่เรียกว่า กรีเซอรอล จะได้สารที่เรียกว่า กลีเซอไรด์ (Glyceride) หรือกลีเซอริลเอสเทอร์ (Glyceryl Ester) ดังสมการ

2.5.3.2. กรดไขมัน+กลีเซอรอล--------->ไขมันและน้ำมัน+น้ำ

2.5.4. Hydrogenation

2.5.4.1. เกิดปฏิกิริยาไฮโดรจีเนชั่น จากการเติมไฮโดรเจนใส่ในกรดไขมันไม่อิ่มตัว จนกลายเป็นกรดไขมันอิ่มตัว ถือเป็นวิธีการสำหรับการผลิตมาการีน

2.5.4.2. CnH2n-1COOH+H2--------->CnH2n+1COOH

3. โปรตีน ( Protein )

3.1. กรดอะมิโน คือ หน่วยย่อยของโปรตีน ที่ต่อ กันด้วยพันธะเพปไตด์ (Peptide )

3.2. ประเภท

3.2.1. Basic amino acid

3.2.1.1. มีหมู่อะมิโน ที่มีสมบัติเป็นเบส

3.2.2. Acidic amino acid

3.2.2.1. มีหมู่อะมิโน ที่มีสมบัติเป็นกรด

3.2.3. Polar amino acid with uncharged R group

3.2.3.1. มีขั้วแต่ไม่มีประจุ

3.2.3.2. มีพันธะไฮโดเจน

3.2.4. Hydrophobic amino acid

3.2.4.1. กลุ่มที่ไม่ละลายน้ำ

3.2.4.2. มีวงแหวนเบนซิล

3.2.5. Special amino acid

3.2.5.1. มีหมู่อะมิโน ที่มีสมบัติเป็นกลาง

3.3. สมบัติของโปรตีน

3.3.1. ไม่ละลายน้ำ

3.3.2. ของแข็ง

3.4. การทดสอบโปรตีน

3.4.1. ปฏิกิริยาไบยูเรต (Biuret reaction)

3.4.1.1. สีน้ำเงินม่วง