DẪN GIẢNG

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
DẪN GIẢNG by Mind Map: DẪN GIẢNG

1. Cấu trúc bài giảng

1.1. GLOSS

1.1.1. Get Attention

1.1.2. Link to lesson

1.1.3. Objective

1.1.4. Structure

1.1.5. Stimulation

1.2. EASE

1.2.1. Explanation

1.2.2. Activity

1.2.3. Summary

1.2.4. Example

1.3. OFF

1.3.1. Outcome review

1.3.2. Feedback

1.3.3. Future link

2. 4 chiều tương tác

2.1. GV - HV

2.2. HV - GV

2.3. HV - HV

2.4. HV tự tương tác

3. 4 Nguyên tắc học của người lớn

3.1. Học điều họ cần

3.2. Phong cách học phù hợp

3.3. Được tự khám phá

3.4. Tự chọn nội dung cần nhớ

4. 9 Nguyên tắc tiếp thu

4.1. Recency

4.2. Appropriateness

4.3. Motivation

4.4. Primacy

4.5. 2-way communication

4.6. Feedback

4.7. Active learning

4.8. Multi-sense learning

4.9. Exercise