Quản trị Đổi mới và Sáng tạo

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Quản trị Đổi mới và Sáng tạo by Mind Map: Quản trị Đổi mới và Sáng tạo

1. Chuyển đổi số - Digitalisation

1.1. Khách hàng

1.1.1. Khai thác mạng lưới khách hàng

1.1.1.1. Thay đổi cải tiến phiễu tiếp thị

1.1.1.2. Các hành vi cốt lõi trong mạng lưới khách hàng

1.1.1.3. Hành trình mua hàng

1.2. Cạnh tranh

1.2.1. Xây dựng nền tảng

1.2.1.1. Mô hình kinh doanh nền tảng

1.2.1.2. Xây dựng hệ thống trung gian và không trung gian

1.2.1.3. Theo đuổi nhu cầu khách hàng

1.2.2. Đổi mới sản phẩm

1.3. Dữ liệu

1.3.1. Biến dữ liệu thành tài sản doanh nghiệp

1.3.1.1. Các kế sách tìm dữ liệu

1.3.1.2. Động lực: Big Data

1.3.1.3. Ra quyết định dựa trên số liệu

1.4. Đổi mới

1.4.1. Tận dụng công nghệ để đẩy nhanh đổi mới

1.4.2. Sử dụng dữ liệu phân tích hành vi khách hàng

1.5. Giá trị

1.5.1. Điều chỉnh/ thay đổi giá trị mang đến cho khách hàng

1.5.1.1. Các khái niệm giá trị theo thị trường

1.5.1.2. Các biến đi đến quyết định giá trị

2. 10 phương pháp đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp

2.1. Agile Innivation Systems

2.2. Co-Creating Value

2.3. Deep-Drive

2.4. Design Thinking

2.5. Lean Thinking

2.6. Scenario Planning

2.7. Open Innovation

2.8. Six Sigma

2.9. Technology Roadmapping

2.10. Triz

3. Tư duy sáng tạo

3.1. Các kỹ năng quan trọng

3.1.1. Lãnh đạo

3.1.2. Đặt động cơ/mục đích

3.1.3. Quan hệ giữa người với người

3.1.4. Học cách học tập

3.1.5. Lắng nghe

3.1.6. Giao tiếp bằng lời nói

3.1.7. Kỹ năng đàm phán thương lượng

3.1.8. Tính hiệu qủa của tổ chức

3.1.9. Kỹ năng phát triển cá nhân/nghề nghiệp

3.1.10. Giải quyết vấn đề

3.1.11. Tự trọng

3.1.12. Làm việc tập thể - teamwork

3.2. 7 Nguyên tắc tư duy đột phá

3.2.1. Mục đích tối thượng

3.2.2. Tính duy nhất

3.2.3. Tính hệ thống

3.2.4. Thu thập thông tin tối thiểu

3.2.5. Lôi cuốn số đông tham gia

3.2.6. Giải pháp của giải pháp

3.2.7. Thay đổi và cải tiến liên tục

3.3. 40 nguyên tắc sáng tạo

4. Xây dựng chiến lược đổi mới sáng tạo

4.1. Sứ mệnh và mục tiêu

4.2. Cơ hội và thách thức đổi mới sáng tạo

4.3. Lựa chọn điểm đích lợi nhuận

4.4. Năng lực cố lõi

4.5. Chiến lược kinh doanh

4.5.1. Định hướng chiến lược

4.5.2. Cấu trúc

4.5.3. Con người

4.5.4. Hệ thống hay quy trình

4.6. Chiến lược đổi mới sáng tạo

4.6.1. Tấn công

4.6.2. Phòng thủ

4.7. Chiến lược chức năng

4.8. Chiến lược toàn cầu hoá

5. Ứng dụng để nâng cao lợi thế cạnh tranh

5.1. Đổi mới về công nghệ

5.2. Đổi mới mô hình kinh doanh

5.3. Đổi mới phương thức sản xuất

5.4. Đổi mới quản lý nhân sự

5.5. Đổi mới sản phẩm

5.6. Đổi mới kênh phân phối, marketing

5.7. Đổi mới phương thức chăm sóc khách hàng

6. Xây dựng Văn hoá đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp

6.1. Văn hoá doanh nghiệp

6.2. Vai trò của lãnh đạo

6.3. Tạo thói quen

6.4. Liên tục đổi mới

6.5. Các giai đoạn phát triển

6.5.1. Thiết lập các điều kiện

6.5.2. Xác định vấn để và cơ hội

6.5.3. Phát triển ý tưởng đổi mới sáng tạo

6.5.4. Thử nghiệm

6.5.5. Phổ biến và nhân rộng