Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ครูมืออาชีพ 7C by Mind Map: ครูมืออาชีพ 7C

1. C1 –CD : Curriculum Development – skills

1.1. ครูมืออาชีพต้องมีความชำนาญด้านการพัฒนาหลักสูตร

1.2. ครูเป็นผู้สอนจึงควรรู้หลักสูตรอย่างดี ร่วมมือกันร่างหลักสูตรสถานศึกษาโดยพิจารณาสภาพสังคม ลักษณะผู้เรียน ธรรมชาติเนื้อหา ปรัชญาการศึกษา ทฤษฎีการเรียนรู้ ฯ แล้วนำหลักสูตรไปใช้ เก็บรวบรวมผลการใช้มาประเมินวิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อยของหลักสูตร แล้วปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร จนได้หลักสูตรที่เหมาะสมกับชุมชนของตนเอง

2. C2 – CC : Child Center – skills

2.1. การจัดการเรียนรู้ของครูมืออาชีพควรใช้นักเรียนเป็นสำคัญ หรือนักเรียนเป็นศูนย์กลาง

2.2. ผลการวิจัยสนับสนุนแล้วว่าช่วยให้นักเรียนเกิดความรู้ด้วยตนเองและมีความรู้ที่คงทน สามารถนำวิธีการไปใช้ในการแสวงหาความรู้ได้อย่างต่อเนื่อง และแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้ตลอดชีวิต