กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ มี 8 ระดับ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ มี 8 ระดับ by Mind Map: กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ มี 8 ระดับ

1. มาตรฐานอาชีพ

1.1. มาตรฐานฝีมือแรงงาน 1- 8 ระดับ

1.2. กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 1- 8 ระดับ

2. คุณวุฒิวิชาชีพ

2.1. ขั้นพื้นฐาน ระดับ 1-3

2.2. อาชีวศึกษา ระดับ 3-6

2.3. อุดมศีกษา ระดับ 6-8