การเขียนอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การเขียนอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม by Mind Map: การเขียนอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม

1. ความหมาย

1.1. การบอกแหล่งที่มาของข้อมูลที่ผู้เขียนนำมาใช้อ้างอิงในการเขียนผลงาน

1.2. บรรณานุกรม = รายชื่อของเอกสารที่ผู้เขียนใช้ศึกษาค้นคว้าในการเรียบเรียงรายงานเรื่องนั้นๆ นำมาใส่ในส่วนท้ายรายงาน

1.3. เอกสารอ้างอิง = รายชื่อเอกสารที่ผู้เขียนใช้ศึกษาค้นคว้าในการเรียนเรียงรายงานเรื่องนั้นๆ

2. การลงชื่อผู้แต่ง

2.1. หนังสือที่มี 2 คน ใช้คำว่า และ หรือ and เชื่อม

2.2. หนังสือที่มีผู้แต่ง 3 - 6 คน ระบุชื่อคนแรกไปจนถึงคนที่ 5 จึงเชื่อมด้วยคำว่า และ

2.3. หนังสือที่มีผู้แต่งมากกว่า 6 คน ระบุชื่อคนที่ 1 - 6 จากนั้นใช้คำว่า และคณะ หรือ and others

2.4. หนังสือที่ผู้แต่งใช้นามแผง ถ้าทราบชื่อจริงให้วงเล็บต่อท้าย ถ้าไม่ทราบให้วงเล็บไว้ว่านามแฝง

2.5. หนังสือที่ผู้แต่งเป็นนิติบุคคล เว้นวรรคจากหน่วยงานใหญ่คั่นด้วย . ตามด้วยหน่วยงานย่อย

3. การลงสถานที่พิมพ์

3.1. ถ้าไม่ปรากฎชื่อเมืองให้ใส่ ม.ท.ป. หมายถึงไม่ปรากฎสถานที่พิมพ์ / n.p. (no place)

3.2. การลงครั้งที่พิมพ์ ใส่ครั้งที่พิมพ์ตั้งแต่ครั้งที่ 2 เป็นต้นไป

4. การลงปีที่พิมพ์

4.1. ถ้าไม่ปรากฎปีที่พิมพ์ให้ใส่ ม.ป.ป. / n.d. หมายถึงไม่ปรากฎปีที่พิมพ์

4.2. ให้ระบุตัวเลขไว้ในเครื่องหมาย ( ) เสมอ

5. บรรณานุกรม

5.1. สำหรับหนังสือทั่วไป ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง. ครั้งที่พิมพ์ (ครั้งที่ 2 เป็นต้นไป). สถานที่พิมพ์ : สำนักพิมพ์

5.2. สำหรับบทความจากวารสาร ชื่อผู้เขียนบทความ. (ปีพิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร, ปีที่(ฉบับที่), เลขหน้าที่ปรากฎ.

5.3. สำหรับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ชื่อผู้แต่ง. (ปีพิมพ์). ชื่อเอกสารออนไลน์. ค้นเมื่อ, ว/ด/ป (ที่ค้น) จาก +URL เว็บไซต์ที่ลบข้อมูล

6. การลงสำนักพิมพ์หรือผู้จัดพิมพ์

6.1. ห้ามใส่คำว่า สำนักพิมพ์ หรือ publisher ในกรณีที่ไม่ปรากฎชื่อให้ระบุว่า ม.ป.พ. หรือ n.p. (no publisher) โดยระบุในเครื่องหมาย [ ]

7. การเรียงลำดับบรรณานุกรม

7.1. เรียงจาก ก - ฮ A - Z

7.2. ภาษาไทยมาก่อนอังกฤษ

7.3. ถ้าชื่อผู้แต่งเหมือนกัน ให้เรียงตามอักษรของชื่อต้นและชื่อกลาง

7.4. เรียงจากหน่วยงานใหญ่ถึงหน่วยงานย่อย

8. คำศัพท์

8.1. Citation การอ้างอิงเอกสาร

8.2. General Books หนังสือทั่วไป

8.3. Author ผู้แต่ง

8.4. Publisher สำนักพิมพ์

8.5. Plagiarism การขโมยความคิด

8.6. Academic Dishonesty ความไม่สุจริตทางวิชาการ

8.7. Academic Fraud การฉอ้ฉลทางวิชาการ

8.8. Academic Censuses ตำหนิทางวิชาการ

8.9. Multiple Publication บทความตีพิมพ์ซ้ำ