ระบบการเรียนการสอนและการสื่อสาร

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ระบบการเรียนการสอนและการสื่อสาร by Mind Map: ระบบการเรียนการสอนและการสื่อสาร

1. ระบบ

1.1. ความหมาย

1.1.1. สิ่งต่างๆ หรือองค์ประกอบที่อยู่รวมกันและองค์ประกอบนั้นต่างทำหน้าที่สัมพันธ์อย่างมีระเบียบแบบแผน มีมาตราฐานที่เชื่อถือได้

1.2. ระบบใหญ่

1.2.1. ระบบรวม หรือระบบที่รวมระบบย่อยๆ ตั้งแต่หนึ่งระบบขึ้นไป เพื่อปฎิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่ง

1.3. ระบบย่อย

1.3.1. ระบบย่อยของระบบใหญ่ เพื่อปฎิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งของระบบใหญ่

1.4. องค์ประกอบ

1.4.1. ข้อมูล (Input)

1.4.1.1. การตั้งปัญหา การวิเคราะห์ปัญหา การตั้งจุดประสงค์

1.4.2. กระบวนการ (Process)

1.4.2.1. การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล

1.4.3. ผลลัพธ์ (Output)

1.4.3.1. ผลที่ได้ภายหลังจากการดำเนินงานที่สิ้นสุดลง

1.4.4. ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback)

1.4.4.1. การนำเอาผลลัพธ์ที่ประเมินมาพิจารณาหาข้อบกพร่อง เพื่อที่จะได้ปรับปรุงแก้ไข

1.5. วิธีระบบ

1.5.1. ความหมาย

1.5.1.1. การจัดระบบการดำเนินงานอย่างเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

1.6. การวิเคราะห์ระบบ

1.6.1. ความหมาย

1.6.1.1. การตรวจสอบการทำงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น

1.6.2. ขั้นตอน

1.6.2.1. รวบรวมปัญหา

1.6.2.2. กำหนดจุดมุ่งหมาย

1.6.2.3. ศึกษาข้อจำกัดทางทรัพยากร

1.6.2.4. เลือกแนวทาง

1.6.2.5. พิจารณาแนวทางแก้ปัญหาที่ปฎิบัติได้จริง

1.6.2.6. วางแผนเตรียมการทดลองกับกลุ่มย่อย

1.6.2.7. ทดลองกับกลุ่มย่อย

1.6.2.8. ประเมินผลการทดลอง

2. องค์ประกอบของระบบกับการออกแบบการเรียนการสอน

2.1. ข้อมูลสู่การจัดการเรียนรู้

2.2. กระบวนการจัดการเรียนรู้

2.3. ผลการจัดการเรียนรู้

2.4. ข้อมูลย้อนกลับ

3. การออกแบบการเรียนการสอน

3.1. ความหมาย

3.1.1. การนำวิธีระบบมาออกแบบการเรียนการสอนอย่างเป็นลำดับขั้นตอน โดยนำหลักการเรียนรู้และหลักการสอนมาใช้ในการดำเนินการ

3.2. หลักการพื้นฐาน

3.2.1. คำนึงถึงผลการเรียนรู้ของผู้เรียน

3.2.2. คำนึงถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้

3.2.3. รู้จักประยุกต์ใช้หลักการเรียนการสอน

3.2.4. ใช้วิธีการและสื่อที่หลากหลาย

3.2.5. มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

3.2.6. มีการประเมินผลที่ครอบคลุม

3.2.7. องค์ประกอบการเรียนการสอนมีความสัมพันธ์กัน

3.3. รูปแบบ

3.3.1. พื้นฐาน

3.3.1.1. ตัวป้อน,กระบวนการ,ผลผลิต,ข้อมูลย้อนกลับ

3.3.2. Robert Gallger

3.3.2.1. จุดมุ่งหมาย,ศึกษาพฤติกรรมก่อนเรียน,ดำเนินการเรียน,การวัดประเมินผล,ข้อมูลย้อนกลับ

3.3.3. Brown and Others

3.3.3.1. จุดมุ่งหมาย

3.3.3.1.1. วัตถุประสงค์ของเนื้อหา

3.3.3.2. สภาพการณ์

3.3.3.2.1. การจัดประสบการณ์,การจัดรูปแบบการเรียน

3.3.3.3. ทรัพยากร

3.3.3.3.1. บุคลากร,วัสดุ อุปกรณ์,สถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก

3.3.3.4. ผลลัพธ์

3.3.3.4.1. การประเมินและปรับปรุง

3.3.4. Kemp

3.3.4.1. ความต้องการในการเรียน,หัวข้องานและจุดประสงค์ทั่วไป,ลักษณะผู้เรียน,เนื้อหาวิชาและการวิเคราะห์งาน,วัตถุประสงค์,กืจกรรมการเรียน,ทรัพยากรในการสอน,บริการสนับสนุน,ประเมินผลการเรียน,ทดสอบก่อนเรียน

3.3.5. อื่นๆ

4. การสื่อสาร

4.1. ความหมาย

4.1.1. การติดต่อเพื่อแลกเปลี่ยนเรื่องราวต่างๆ

4.2. วัตถุประสงค์

4.2.1. แจ้งให้ทราบ

4.2.2. สอนหรือให้การศึกษา

4.2.3. สร้างความพอใจหรือความบันเทิง

4.2.4. เสนอหรือชักจูง

4.3. ประเภท

4.3.1. ภาษาที่ใช้

4.3.1.1. วัจนภาษา,อวัจนภาษา

4.3.2. ตำแหน่งของผู้ส่งสารและผู้รับสาร

4.3.2.1. ทางตรง,ทางอ้อม

4.3.3. ความสามารถในการโต้ตอบ

4.3.3.1. ทางเดียว,สองทาง

4.4. รูปแบบ

4.4.1. Lasswell

4.4.1.1. ใคร,พูดอะไร,ในช่องทางใด,กับใคร,มีผลอะไร

4.4.2. Devid

4.4.2.1. S , M , C, R

4.4.2.1.1. ผู้ส่ง,ข้อมูลข่าวสาร,ช่องทาง,ผู้รับ

4.5. องค์ประกอบ

4.5.1. ผู้ส่งสาร,เรื่องราว,ช่องทาง,ผู้รับสาร

4.6. การสื่อสารกับการเรียนการสอน

4.6.1. ลักษณะ

4.6.1.1. ให้ความรู้และอบรมสั่งสอน

4.6.1.2. ฦึกปฎิบัติหรือการสั่งงาน

4.6.1.3. ให้คำแนะนำในการแก้ปัญหา

4.6.1.4. การวิจารณ์ผลงาน

4.6.1.5. การนำวิธีการสื่อสารมาใช้ในชีวิตประจำวัน

4.6.2. อุปสรรค

4.6.2.1. ผู้สอนไม่ได้บอกวัตถุประสงค์ในการเรียน

4.6.2.2. ผู้สอนไม่คำนึงถึงความแตกต่างของผู้เรียน

4.6.2.3. ผู้สอนใช้คำอธิบายที่ยากเกินไป

4.6.2.4. ผู้สอนมักนำเสนอเนื้อหาวกวน สับสน

4.6.2.5. ผู้สอนไม่สนใจที่จะใช้สื่อการสอน

4.7. ความหมาย