Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Kingdom Animalia by Mind Map: Kingdom Animalia

1. การหายใจ

1.1. ตัวอ่อน

1.1.1. ทางเหงือก

1.2. โตเต็มวัย

1.2.1. ปอดและผิวหนัง

2. Phylum Porifera

2.1. ลักษณะภายนอก

2.1.1. ไม่มีสมมาตร (asymmetry)

2.1.2. colony

2.1.2.1. มีรูปร่างไม่แน่นอน

2.1.2.2. มีรูพรุนจำนวนมากข้างลำตัวเป็นช่องน้ำเข้า เรียกว่า ออสเตียม (ostium)

2.1.2.3. ช่องใหญ่ข้างลำตัว เรียกว่า สปันโกซีล (spongocoel)

2.1.2.4. ช่องน้ำออก เรียกว่า ออสคูลัม (osculum)

2.2. ลักษณะภายใน

2.2.1. โครงร่าง

2.2.1.1. spicule

2.2.1.1.1. สร้างโดย sclerocyte

2.2.1.2. spongin

2.2.1.2.1. เส้นใยโปรตีนที่มีความนุ่ม

2.2.2. การกิน

2.2.2.1. ใช้แฟลเจลลัมของเซล์โคแอนโนไซต์โบกพัดให้เกิดกระแสน้ำเพื่อดักจับอาหารเข้าเซลล์

2.3. การสืบพันธุ์

2.3.1. แบบไม่อาศัยเพศ

2.3.1.1. แตกหน่อ (budding)

2.3.1.2. gemmulation

2.3.2. อาศัยเพศ

2.3.2.1. สร้างเซลล์สืบพันธ์ปฏิสนธิข้ามตัว

2.4. ระบบนิเวศ

2.4.1. เป็นสัตว์ที่เกาะอยู่กับที่ จึงเป็นที่อยู่อาศัยอละที่หลบภัยของสัตว์

3. Phylum Cnidaria

3.1. ลักษณะภายนอก

3.1.1. สมมาตรแบบรัศมี

3.1.2. ช่วงชีวิต

3.1.2.1. polyp

3.1.2.1.1. ทรงกระบอก

3.1.2.1.2. หนวดชี้ขึ้นบน

3.1.2.2. medusa

3.1.2.2.1. คล้ายร่ม

3.1.2.2.2. หนวดห้อยลงล่าง

3.1.3. หนวด

3.1.3.1. เซลล์เข็มพิษ

3.1.3.1.1. nematocyst

3.2. ระบบ

3.2.1. เนิ้งเยื่อ

3.2.1.1. มี 2 ชั้น

3.2.2. โครงร่าง

3.2.2.1. แรงดันของเหลว

3.2.2.2. แข็งภายใน

3.2.2.3. แข็งภายนอก

3.2.3. ทางเดินอาการ

3.2.3.1. แบบไม่สมบูรณ์

3.2.4. ประสาท

3.2.4.1. แบบร่างแห (nerve net)

3.3. การสืบพันธุ์

3.3.1. ไม่อาศัยเพศ

3.3.1.1. แตกหน่อ

3.3.1.2. แบ่งส่วน

3.3.2. อาศัยเพศ

3.3.2.1. ปฏิสนธิภายนอก

3.3.3. หลายชนิดมีวงชัพแบบสลับ

3.4. ระบบนิเวศ

3.4.1. เป็นที่หลบภัย หาอาหาร วางไข่ของสิ่งมีชีวิต

4. Phylum Platyhelminthes

4.1. ลักษณะ

4.1.1. ลำตัวแบนบาง

4.1.2. สมมาตรแบบซีกซ้ายซีกขวา

4.1.3. ปากและอวัยวะรับแสง เรียกว่า eye spot ยังไม่เห็นภาพ

4.2. ระบบ

4.2.1. กล้ามเนื้อ

4.2.1.1. วงและตามยาว

4.2.2. ทางเดินอาหาร

4.2.2.1. ไม่สมบูรณ์ มีเฉพาะปาก

4.2.3. ขับถ่าย

4.2.3.1. ใช้ protonephridia ภายในมี flame cell

4.2.4. การแลกปลี่ยนแก๊ส

4.2.4.1. แพร่ผ่านผิว

4.2.4.1.1. ไม่มีระบบหายใจและหมุนเวียนเลือด

4.2.5. ประสาท

4.2.5.1. ปมประสาทอย่างน้อง 1 คู๋

4.2.5.1.1. ต่อตามความยาวลำตัว คล้ายขั้นบันได

4.3. การสืบพันธุ์

4.3.1. อาศัยเพศ

4.3.1.1. ส่วนใหญ่มี 2 เพศในตัวเดียวกัน

4.3.1.2. เปลี่ยนเป็นเพศใดก็ได้เทมื่อต้องการสืบพันธุ์

4.3.2. ไม่อาศัยพศ

4.3.2.1. งอก regeneration

4.4. ระบบนิเวศ

4.4.1. เป็นปรสิตและดำรงชีวิตแบบอิสระ

5. Phylum Nematoda

5.1. ลักษณะ

5.1.1. กลมยาว ปลายหัวและหางเรียวแหลม

5.1.2. คิวติเคิลหนามาก

5.1.2.1. ป้องกันน้ำย่อย

5.1.2.2. สาารพวกคอลลาเจน

5.2. ระบบ

5.2.1. กล้ามเนื้อ

5.2.1.1. ตามยาวอย่างดียว

5.2.2. ทางเดินอาหาร

5.2.2.1. สมบูรณ์

5.2.3. ขับถ่าย

5.2.3.1. ต่อมขับถ่ายและท่อขับถ่าย

5.2.4. การแลกเปลี่ยนแก๊ส

5.2.4.1. แพร่ผ่านผิว

5.2.5. ประสาท

5.2.5.1. สมองเป็นวงแหวน

5.3. การสืบพันธ์ุ

5.3.1. ปฏิสนธิภายใน

5.4. ระบบนิเวศ

5.4.1. มีชีวิตแบบอิสระและเป็นปรสิต

6. Phylum Mollusca

6.1. ลำตัวนิ่มแต่มีเปลือกแข็ง

6.2. ทางเดินอาหารสมบูรณ์

6.3. ลักษณะเด่น

6.3.1. mantle

6.3.1.1. เนื้อเยื่อหุ้มอยู่นอกเซลล์

6.3.1.2. สร้างเปลือกแข็งหุ้มลำตัว

6.4. ใช้ปอดแลกเปลี่ยนแก๊ส

7. Phylum Annelida

7.1. ระบบทางเดินอาหารสมบูรณ์

7.2. ระบบหมุนเวียนเลือดแบบปิด

7.3. ลักษณะเด่น

7.3.1. เนื้อเยื่อ 3 ชั้น

7.3.2. แบ่งปล้องชัดเจน

7.3.3. บางชนิดมีเดือย

7.3.4. บางชนิดมีรยางค์ยื่นออกมา

7.3.5. สมมาตรด้านข้าง

7.3.6. โพรงลำตัวแท้

7.4. การสืบพันธ์ุ

7.4.1. ไม่อาศัยเพศ

7.4.1.1. แยกส่วน

7.4.2. อาศัยเพศ

7.4.2.1. 2 เพศในหนึ่งตัว แต่ปฏิสนธิข้ามตัว

8. Phylum Arthropoda

8.1. ลักษณะเด่น

8.1.1. สมมาตรด้านข้าง

8.1.2. เนื้อเยื่อ 3 ชั้น และมีโพรงลำตัวแท้

8.1.3. ลำตัวและรยางค์เป็นข้อปล้อง

8.1.4. โครงร่างแข็ง

8.1.4.1. ภายนากทำจากไคทิน

8.2. ระบบ

8.2.1. หมุนเวียนเลือดแบบปิด

8.2.2. ย่อยอาหาร

8.2.2.1. สมบูรณ์

8.2.3. ประสาท

8.2.3.1. สมอง

8.2.3.2. เส้นประสาทด้านท้องตามความยาวลำตัว

8.2.3.3. ปมประสาททุกปล้อง

8.3. การสืบพันธุ์

8.3.1. อาศัยเพศ

8.3.1.1. แยกเพศชัดเจน

8.3.1.2. ปฏิสนธิายในร่างกาย

8.4. นิเวศ

8.4.1. พาหะนำโรค

8.4.1.1. ยุงลาย ยุงก้นปล่อง

8.4.2. ปรสิต

8.4.2.1. คน

8.4.2.1.1. เหา เรือด

8.4.2.2. สัตว์

8.4.2.2.1. หมัด

8.4.3. ช่วยผสมเกสรดอกไม้

8.4.3.1. ผึ้ง ผีเสื้อ

9. Phylum Echinodermata

9.1. ลักษณะเด่น

9.1.1. สมมาตร

9.1.1.1. ตัวอ่อน

9.1.1.1.1. ด้านข้าง

9.1.1.2. ตัวเต็มวัย

9.1.1.2.1. ตามรัศมี

9.1.2. เนื้อเยื่อ 3 ชั้น และมีโพรงลำตัวแท้

9.1.3. โครงร่างแข็ง

9.1.3.1. หินปูนภายใน

9.1.4. ทิวบ์ฟีตในการเคลื่อนที่

9.2. ระบบ

9.2.1. หมุนเวียนเลือด

9.2.1.1. แบบเปิด

9.2.1.2. เป็นระบบท่อลำเลียงน้ำ

9.2.2. ย่อยอาหาร

9.2.2.1. สมบูรณ์

9.3. การสืบพันธุ์

9.3.1. แยกเพศ

9.3.2. ปฏิสนธิภายนอก

10. Phylum Chodata

10.1. Protochordte

10.1.1. Subphylum Urochorata

10.1.1.1. คอร์ดาตา

10.1.1.1.1. เอ็มบริโอ

10.1.1.1.2. ตัวเต็มวัย

10.1.1.2. ตัวอ่อน

10.1.1.2.1. คล้ายลูกอ๊อดและมีหาง

10.1.2. Subphylum Cephalochordata

10.1.2.1. ลักษณะเด่น

10.1.2.1.1. ครบทั้ง 4 ข้อ

10.1.2.1.2. โตเต็มวัยมีโนโทคอร์ดยาวตั้งแต่หัวถึงหาง

10.1.2.1.3. ตัวแบนโปร่งใส

10.1.2.2. ระบบหมุนเวียนเลือดแบบปิด

10.2. Subphylum Vertebrata

10.2.1. Superclass Agnatha

10.2.1.1. ไม่มีขากรรไกร

10.2.1.1.1. Hagfish

10.2.1.1.2. Lamprey

10.2.1.2. แกนค้ำจุนเป็นกระดูกอ่อน

10.2.2. Infraphylum Gnathostomata

10.2.2.1. Superclass Pisces

10.2.2.1.1. Class Chondrichthyes

10.2.2.1.2. Class Osteichthyes

10.2.2.2. Superclass Tetrapod

10.2.2.2.1. Class Amphibia

10.2.2.2.2. Class Reptilia

10.2.2.2.3. Class Aves

10.2.2.3. Class Mammalia

10.2.2.3.1. ลักษณะเฉพาะ

10.2.2.3.2. แบ่ง 3 กลุ่ม