Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Bài 7 by Mind Map: Bài 7

1. Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần (KTNTP)

1.1. Tính tất yếu khách quan của nền KTNTP

1.1.1. Các thành phần kinh tế cũ và mới

1.1.1.1. Tồn tại khách quan

1.1.1.2. Có quan hệ với nhau

1.1.2. Lực lượng sản xuất thấp kém, không đều

1.1.2.1. Có nhiều hình thức sở hữu tư liệu sản xuất

1.2. Các thành phần kinh tế ở nước ta

1.2.1. Kinh tế nhà nước

1.2.1.1. Giữ vai trò chủ đạo, các vị trí, lĩnh vực then chốt trong nền kinh tế

1.2.1.2. Lực lượng vật chất quan trọng

1.2.2. Kinh tế tập thể

1.2.2.1. Cùng với kinh tế nhà nước trở thành nền tảng của nền kinh tế quốc dân

1.2.3. Kinh tế tư nhân

1.2.3.1. Giải quyết việc làm cho người lao động, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của đất nước

1.2.4. Kinh tế tư bản nhà nước

1.2.4.1. Thu hút vốn, công nghệ

1.2.4.2. Nâng cao sức cạnh tranh, kinh doanh có hiệu quả

1.2.5. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

1.2.5.1. Thu hút vốn, trình độ công nghệ cao, kinh nghiệm sản xuất-kinh doanh, tạo thêm việc làm.

1.3. Trách nhiệm của công dân đối với việc thực hiện nền KTNTP

1.3.1. Tin tưởng, ủng hộ và chấp hành tốt chính sách

1.3.2. Vận động người thân đầu tư

1.3.3. Chọn hình thức quy mô sản xuất, kinh doanh hợp lí và đúng pháp luật

1.3.4. Tham gia lao động sản xuất ở gia đình

1.3.5. Làm việc ở thành phần kinh tế phù hợp năng lực bản thân

2. Khái niệm thành phần kinh tế

2.1. Quan hệ kinh tế dựa trên môt hình thức sở hữu nhất định về tư liệu sản xuất.