Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Plan 2020 by Mind Map: Plan 2020

1. MERCH

1.1. 1. IDEA

1.1.1. 1. TREND

1.1.1.1. SỐ LƯỢNG: 10DS/ 1 NGÀY/ 1DSNER

1.1.1.2. TARGET: 30

1.1.1.2.1. 10 TIER 10

1.1.1.2.2. 2 DESIGN

1.1.1.2.3. 2 NGƯỜI LÊN IDEA

1.1.1.2.4. 2 NGƯỜI UP ÁO

1.1.1.2.5. 1 THÁNG: 900

1.1.2. 2. REDESIGN

1.1.2.1. TÌM THÊM 1 DESIGNER?

1.1.2.2. TÌM NHÓM DESIGN?

1.2. 2. KẾ HOẠCH 3 THÁNG ĐẦU NĂM

2. POSITION

2.1. HAI ANH

2.1.1. IDEA

2.1.1.1. TARGET: 20/1 NGÀY

2.1.2. SUPPORT UP ÁO :

2.2. MINH

2.2.1. DESIGN

2.2.2. DESIGNER : 5 ÁO/1 NGÀY

2.3. NHUE

2.3.1. UP ÁO

2.3.2. IDEA

3. NICHE

3.1. 1. TREND

3.2. 2. NICHE CHÍNH

3.2.1. HORSE

3.2.2. DOG

3.2.2.1. DACHUND

3.2.3. CAMPING

3.2.4. FISHING

3.2.5. SPORT

3.2.5.1. BASKETBALL

3.2.5.2. BASEBALL

3.2.5.3. FOOTBALL

3.2.6. FLAMINGO

3.3. 3.SEASON

4. MONEY

4.1. 1. MUA THÊM 2 ACC TIER 10: 6.000.000 vnd

4.2. 2. CHI PHÍ TOOL. SPY AMAZON 70$/THÁNG

4.3. 3. CHI PHÍ TOOL ADS: 50$/THÁNG

4.4. 4. CHI PHÍ DESIGNER 10.000.000/ THÁNG

4.5. VPS: 50$/ THÁNG

4.6. TRẢ LƯƠNG: 150$

5. UPLOAD

5.1. 1. GIÁ ÁO: 13.99

5.2. LOẠI: TSHIRT , ÁO CÓ SALE THÌ UP THÊM LOẠI MỚI

5.3. ÁO KHÁC: BASIC + PROFIT 2$