HÀNG HÓA - TIỀN TỆ - THỊ TRƯỜNG

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
HÀNG HÓA - TIỀN TỆ - THỊ TRƯỜNG by Mind Map: HÀNG HÓA - TIỀN TỆ - THỊ TRƯỜNG

1. HÀNG HÓA

1.1. KHÁI NIỆM

1.1.1. SẢN PHẨM

1.1.1.1. Lao động

1.1.1.2. Thỏa mãn nhu cầu

1.1.1.3. trao đổi - mua bán

1.2. HAI THUỘC TÍNH

1.2.1. GIÁ TRỊ SỬ DỤNG

1.2.1.1. Công dụng sản phẩm

1.2.1.2. thỏa mãn nhu cầu

1.2.2. GIÁ TRỊ HÀNG HÓA

1.2.2.1. BIỂU HIỆN

1.2.2.1.1. giá trị trao đổi

1.2.2.2. KHÁI NIỆM

1.2.2.2.1. Lao động xã hội

1.2.2.2.2. hàng hóa

2. TIỀN TỆ

2.1. THƯỚC ĐO GIÁ TRỊ

2.2. PHƯƠNG TIỆN LƯU THÔNG

2.3. PHƯƠNG TIỆN CẤT TRỮ

2.4. PHƯƠNG TIỆN THANH TOÁN

2.5. TIỀN TỆ THẾ GIỚI

3. THỊ TRƯỜNG

3.1. KHÁI NIỆM

3.1.1. LĨNH VỰC TRAO ĐỔI MUA BÁN

3.1.1.1. CHỦ THỂ KINH TẾ

3.1.1.2. GIÁ CẢ SỐ LƯỢNG HÀNG HÓA

3.2. CHỨC NĂNG

3.2.1. CHỨC NĂNG THỰC HIỆN

3.2.2. CHỨC NĂNG THÔNG TIN

3.2.3. CHỨC NĂNG ĐIỀU TIẾT, KÍCH THÍC HOẶC HẠN CHẾ SẢN XUẤT TIÊU DÙNG