Екологія

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Екологія by Mind Map: Екологія

1. екологічні закони

1.1. аутекологічні

1.1.1. закон оптимуму

1.1.2. закон обмежувального чинника

1.1.3. закон взаємокомпенсації екологічних чинників

1.1.4. закон єдності середовища та організмів

1.2. демекологічні

1.2.1. закон обмеженого росту

1.2.2. закон Гаузе

1.2.3. правило Бергмана

1.2.4. правило Аллена

1.3. синекологічні

1.3.1. закон обмеженості природних ресурсів

1.3.2. правило екологічного дублювання

1.3.3. правило "метаболізм і розміри особин"

1.4. екосистемологічні

1.4.1. закон односпрямованості потоків енергії

1.4.2. закон внутрішньої динамічної рівноваги

1.4.3. правило екологічної піраміди

1.5. біосферологічні

1.5.1. закон біогенної міграції елементів

1.5.2. закон єдності живої речовини

1.5.3. закон ноосфери

2. екологічні чинники

2.1. абіотичні

2.1.1. кліматичні

2.1.1.1. вплив світла

2.1.1.2. вплив температури

2.1.1.3. вплив вологості

2.1.2. атмосферні

2.1.2.1. вплив повітря

2.1.3. гідрологічні

2.1.3.1. вплив вод

2.1.4. топографічні (орографічні)

2.1.4.1. вплив рельєфу

2.1.5. едафічні

2.1.5.1. вплив грунту

2.2. біотичні

2.2.1. симбіотичні, нейтральні та антагоністичні

2.2.2. вірусогенні, мікробіогенні, фітогенні, мікогенні і зоогенні

2.2.3. внутрішньовидові і міжвидові

2.3. антропічні

2.3.1. техногенні

2.3.2. антропогенні

3. стенобіонти

3.1. стенофаги (живляться небагатьма видами корму)

3.1.1. колібрі

3.1.2. коала

3.2. осоїди

3.3. стенобати (живуть лише на певній глибині при певному тиску)

3.3.1. клопи-водомірки

3.3.2. риби-вудильники

3.3.3. глибоководні кальмари

3.4. стенотерми (не витримують температурних коливань)

3.4.1. форель річкова

3.5. стеногали (витримують лише незначні коливання солоності води)

3.5.1. видра річкова

3.5.2. карась

3.5.3. головоногі молюски

4. еврибіонти

4.1. еврифаги (живляться найрізноманітнішою їжею)

4.1.1. пацюк сірий

4.1.2. тарган рудий

4.1.3. свиня дика

4.1.4. бурий ведмідь

4.1.5. крук

4.2. еврибати (витримують значні коливання тиску води)

4.2.1. губки

4.2.2. голкошкірі

4.2.3. кити

4.3. евритерми (пристосовані до значних коливань температури)

4.3.1. вовк сірий

4.3.2. сосна звичайна

4.4. сокіл-сапсан

4.5. евригали (існують в середовищі із значними змінами ступеня солоності)

4.5.1. очерет звичайний

4.5.2. прохідні риби

5. закономірності впливу екологічних чинників

5.1. закон сукупної дії екологічних чинників О. Мітчерліха

5.1.1. один екологічний чинник у природі може впливати на інший

5.1.1.1. підвищена температура сприяє випаровуванню води

5.1.1.2. важче витримувати високі температури за значної вологості

5.2. закон взаємокомпенсації екологічних чинників Е. Рюбеля

5.2.1. відсутність або нестача одного чинника може компенсуватися дією іншого

5.2.1.1. обмеженість світла в парнику може компенсуватися підвищеним вмісто вуглекислого газу

5.2.1.2. підвищення температури повітря сприяє випаровуванню води

5.2.1.3. зниження рівня освітленості зменшує потреби рослин в цинку

5.2.1.3.1. ості

5.3. закон обмежувального чинника Ю. Лібіха

5.3.1. найбільшу лімітуючу дію справляють ті чинники, концентрація яких близька до мінімального критичного рівня

5.3.1.1. температура, світло, тиск

5.4. закон оптимуму

5.4.1. кожен чинник позитивно впливає на життєдіяльність організмів лише в певних межах

5.5. закон толерантності Шелфорда

5.5.1. лімітуючим чинником процвітання будь-якого виду в даному місцеіснуванні може бути як мінімум, так і максимум екологічного чинника

6. структура популяції

6.1. статева

6.1.1. первинне співвідношення статей

6.1.1.1. визначається у момент заліднення

6.1.2. вторинне співвідношення статей

6.1.2.1. встановлюється під дією умов середовища і особливостей розмноження

6.1.3. третинне співвідношення статей

6.1.3.1. внаслідок впливу несприятливих умов середовища

6.2. вікова

6.2.1. розподіл особин популяції за віковими групами

6.3. просторова

6.3.1. розподіл особин у популяції

6.3.1.1. випадковий

6.3.1.1.1. дощові черв'яки у грунті

6.3.1.2. рівномірний

6.3.1.2.1. розподіл дерев у лісі

6.3.1.3. груповий

6.3.1.3.1. слони, примати

6.4. етологічна

6.4.1. форми організації популяцій

6.4.1.1. поодинокий спосіб життя

6.4.1.1.1. качка крижень

6.4.1.1.2. павуки

6.4.1.2. груповий спосіб життя

6.4.1.2.1. родина

6.4.1.2.2. колонія

6.4.1.2.3. зграя

6.4.1.2.4. табун

6.5. етологічна

7. види популяцій

7.1. незалежні

7.1.1. мають високий потенціал розмноження

7.1.1.1. острівні популяції птахів

7.2. напівзалежні

7.2.1. можуть існувати тривалий час завдяки розмноженню

7.3. залежні

7.3.1. народжуваність не компенсує втрат

8. характеристики популяцій

8.1. популяційний ареал

8.1.1. ізольований локальний (кілька десятків метрів)

8.1.1.1. равлик виноградний

8.1.2. лінійний

8.1.2.1. водяна полівка

8.1.3. континуальний

8.1.3.1. гніздова територія, перелітні шляхи і місця гніздівлі (лелека білий)

8.2. чисельність

8.2.1. регуляція взаємозв'язками із популяціями інших видів

8.2.1.1. чисельність рисі залежить від чисельності зайців

8.2.2. регуляція міграціями та розселенням

8.2.2.1. міграції білок

8.2.3. регуляція суспільною поведінкою

8.2.3.1. суспільні комахи

8.2.3.2. у суспільних комах кількість самців і самок регулюється в процесі розмноження

8.2.4. регуляція територіальною поведінкою

8.2.4.1. мічення території у ведмедів

8.2.4.2. мічення території у зубрів

8.2.5. регуляція перенаселенням і стресовою поведінкою

8.2.5.1. канібалізм у голубів

8.3. щільність

8.3.1. принцип А.Ніколсона

8.3.1.1. якщо збільшується щільність популяції, то або збільшується смертність, або зменшується народжуваність і навпаки

8.4. динаміка

9. екосистеми

9.1. за розмірами і складністю будови

9.1.1. консорційна

9.1.1.1. індивідуальна

9.1.1.1.1. окреме дерево

9.1.1.2. популяційна

9.1.1.2.1. трухляві пні, мертві стовбури дерев

9.1.1.3. видова

9.1.1.3.1. мурашники

9.1.2. парцелярна

9.1.3. біогеоценозна

9.1.4. ландшафтна

9.1.5. провінційна

9.1.6. біомна

9.1.6.1. вологі тропічні ліси

9.1.6.2. тундра

9.1.6.3. савани

9.1.6.4. коралові рифи

9.2. за походженням

9.2.1. природні

9.2.1.1. ліс

9.2.1.2. річка

9.2.1.3. озеро

9.2.2. штучні

9.2.2.1. сад

9.2.2.2. парк

9.2.2.3. город

9.2.2.4. поле

9.3. за структурою і колообігом речовин

9.3.1. наземні

9.3.1.1. пустелі

9.3.1.2. тайга

9.3.1.3. тундра

9.3.2. водні

9.3.2.1. прісноводні

9.3.2.1.1. озеро

9.3.2.1.2. ставок

9.3.2.1.3. річка

9.3.2.2. морські

9.3.2.2.1. протоки

9.3.2.2.2. прибережні бухти

9.4. структура екосистем

9.4.1. видова

9.4.1.1. видова різноманітність

9.4.2. просторова

9.4.2.1. вертикальне розчленування

9.4.2.2. горизонтальне розчленування

9.4.3. екологічна

9.4.3.1. продуценти

9.4.3.2. консументи

9.4.3.3. редуценти

9.4.3.3.1. детритофаги

9.4.3.3.2. копрофаги

9.4.3.3.3. некрофаги

9.5. типи зв'язків між популяціями

9.5.1. прямі

9.5.1.1. хижак і здобич

9.5.1.2. паразит і хазяїн

9.5.2. непрямі

9.5.2.1. хижаки, поїдаючи здобич, впливають на популяції рослин

9.5.3. трофічні

9.5.3.1. зв'язки живлення

9.5.3.1.1. хижак - здобич

9.5.4. топічні

9.5.4.1. просторові зв'язки

9.5.4.1.1. орхідеї на стовбурах дерев

9.5.5. фабричні

9.5.5.1. надання середовища чи притулку

9.5.5.1.1. дятел робить дупла в стовбурах дерев

9.5.5.1.2. зелені водорості живуть в шерсті лінивців

9.5.6. форичні

9.5.6.1. перенесення особинами одних видів особин інших видів

9.5.6.1.1. перенесення насіння і плодів рослин

9.5.7. антибіотичні

9.5.7.1. хижацтво

9.5.7.2. конкуренція

9.5.7.3. виїдання

9.5.8. нейтральні

9.5.8.1. хижаки різних видів

9.5.9. симбіотичні

9.5.9.1. мутуалізм

9.5.9.1.1. бульбочкові бактерії на коренях бобових рослин

9.5.9.2. коменсалізм

9.5.9.3. паразитизм

9.6. властивості екосистем

9.6.1. цілісність

9.6.1.1. забезпечується тісними зв'язками між організмами і середовищем існування

9.6.2. стійкість

9.6.2.1. є результатом тривалої та глибокої коеволюції живих істот

9.6.3. саморегуляція

9.6.3.1. властивість відновлювати динамічну рівновагу

9.6.4. самоорганізація

9.6.4.1. властивість впорядковувати внутрішню структуру і функціонування

9.7. ознаки екосистем

9.7.1. видова різноманітність

9.7.2. співвідношення різних груп організмів

9.7.3. біологічна продуктивність

9.7.4. ланцюги живлення та розгалуженість трофічної сітки

9.7.5. мінералізація органічних решток

9.8. ланцюги живлення

9.8.1. пасовищні

9.8.1.1. ланцюги виїдання

9.8.1.1.1. трава-коник-ящірка-яструб

9.8.2. детритні

9.8.2.1. ланцюги розщеплення

9.8.2.1.1. опале листя-дощовий черв'як-кріт-лисиця

9.9. закономірності функціонування

9.9.1. правило екологічної піраміди

9.9.1.1. закон піраміди енергії Р. Ліндемана

9.9.1.1.1. екологічна ефективність кожної наступної ланки приблизно в 10 разів менша від попередньої внаслідок втрат енергії на кожному наступному рівні

9.9.2. закон односпрямованості потоку енергії

9.9.2.1. енергія, що її отримує екосистема, передається в одному напрямку від продуцентів до консументів і редуцентів

9.9.3. закон внутрішньої динамічної рівноваги екосистем

9.9.3.1. закон Рейменса

9.9.3.1.1. речовини, енергія, інформація та динамічні якості природних екосистем перебувають у тісному взаємозв'язку, за якого зміна одного з показників наминуче призводить до змін інших

9.10. екологічні сукцесії

9.10.1. спрямовані послідовні зміни угруповань організмів на певній ділянці середовища

9.10.1.1. від тривалості

9.10.1.1.1. повільні

9.10.1.1.2. середні

9.10.1.1.3. швидкі

9.10.1.2. від причини виникнення

9.10.1.2.1. ендогенні (автогенні)

9.10.1.2.2. екзогенні (алогенні)

9.10.1.3. за природою

9.10.1.3.1. природні

9.10.1.3.2. антропогенні

9.10.1.4. за особливостями формування

9.10.1.4.1. первинні

9.10.1.4.2. вторинні

9.11. агроекосистеми

9.11.1. екологічні проблеми сучасного землеробства

9.11.1.1. спустелювання земель

9.11.1.2. ерозія грунту

9.11.1.3. засолення грунту

9.11.1.4. підтоплення та заболочення

9.11.1.5. забруднення грунтів

9.11.1.6. виснаження грунту

9.11.1.7. забур'яненість угідь

9.11.2. шляхи підвищення продуктивності агроекосистем

9.11.2.1. фітомеліорація

9.11.2.2. сівозміна

9.11.2.3. застосування сидератів

9.11.2.4. безвідвальна оранка грунту

9.11.2.5. нові технології вирощування

9.11.2.5.1. альтернативне землеробство

9.11.2.5.2. контурне землеробство

9.11.2.5.3. адаптивне рослинництво

9.11.2.5.4. органічне землеробство

9.11.2.6. застосування закритих або краплинних зрошувальних систем

9.11.2.6.1. гідропоніка

9.11.2.6.2. аеропоніка

9.11.2.7. біологічні методи боротьби із шкідниками

10. біосфера

10.1. структурні елементи біосфери

10.1.1. жива речовина

10.1.1.1. сукупність організмів на Землі

10.1.2. біогенна речовина

10.1.2.1. вугілля, нафта, кисень

10.1.3. косна речовина

10.1.3.1. попіл вулканів, лава

10.1.4. біокосна речовина

10.1.4.1. грунт

10.1.5. радіактивна

10.1.6. космічна

10.1.7. розсіяні атоми

10.2. межі біосфери

10.2.1. нижні шари атмосфери до 11 км

10.2.2. верхній шар літосфери до 3-11 км вглиб

10.2.3. вся гідросфера

10.3. особливості біосфери

10.3.1. унікальність, незамінність, неповторність

10.3.2. безмежна тривалість існування

10.3.3. безмежно великий запас генетичної інформації

10.3.4. саморегуляція та захист від зовнішнього впливу

10.3.5. величезні запаси вільної енергії

10.3.6. величезне біорізноманіття

10.4. функції живої речовини

10.4.1. газова

10.4.1.1. утворення кисню під час фотосинтезу

10.4.1.2. виділення вуглекислого газу під час дихання

10.4.1.3. звязування нітрогену внаслідок азотофіксації

10.4.2. концентраційна

10.4.2.1. накопичення водоростями і молюсками кальцію

10.4.2.2. накопичення діатомовими водоростями, хвощами, злаками силіцію

10.4.2.3. накопичення морськими водоростями йоду

10.4.3. окисно-відновна

10.4.3.1. залізо-і сіркобактерії

10.4.4. біохімічна

10.4.4.1. синтез і розщеплення органічних сполук, яких у природі до появи живих організмів не існувало

10.4.5. деструкційна

10.4.5.1. біологічне вивітрювання за участі лишайників

10.4.6. середовищеутворювальна

10.4.6.1. грунтоутворення

10.4.6.2. самоочищення водойм