Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ý nghĩa by Mind Map: ý nghĩa

1. tác động mặt đạo đức học sinh

1.1. giáo dục phẩm chất đạo đức

1.2. gd thái độ, động cơ học tập

1.3. gd ý thức, trách nhiệm

1.4. nghiêm túc thực hiện quy định của giáo viên bộ môn

2. tác động tới việc xây dựng tập thể học sinh

2.1. truyền thống học tập

2.2. phong trào thi đua trong học tập

3. tác động các phương thức hoạt động của hs

3.1. hoạt động tập thể do trường phát động

3.2. hoạt động tự tổ chức

4. rèn luyện cho học sinh hệ thống kĩ năng - kĩ xảo tương ứng

4.1. rèn luyện các kĩ năng sống

4.2. kĩ năng vận dụng kiến thức vào kĩ năng sống

4.3. kĩ năng vận dụng kiến thức vào lao động, sản xuất

5. nâng cao chất lượng học tập cho học sinh

5.1. nâng cao nhận thức

5.1.1. hs có các quan điểm đúng đắn

5.1.2. mở rộng tầm hiểu biết

6. tác động đến thẩm mĩ của học sinh

6.1. học sinh nghiêm túc trong kiểm tra thi cử

6.2. hs sẽ tích cực sáng tạo trong học tập

6.3. hs phân biệt cái đẹp, xấu trong học tập