Công dân với sự phát triển kinh tế

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Công dân với sự phát triển kinh tế by Mind Map: Công dân với sự phát triển kinh tế

1. Sản xuất của cải vật chất

1.1. Khái niệm

1.1.1. Là sự tác động làm biến đổi các yếu tố tự nhiên để tạo ra sản phẩm phù hợp nhu cầu con người

1.2. Vai trò

1.2.1. Cơ sở tồn tại của xã hội

1.2.2. Quyết định mọi hoạt động của xã hội

2. Các yếu tố cơ bản

2.1. Sức lao động (1st)

2.1.1. SLĐ = Thể lực + Trí lực Là hoạt động có mục đích,ý thức biến đổi yếu tố tự nhiên phù hợp nhu cầu

2.2. Tư liệu lao động

2.2.1. Có sẵn (gỗ, đất đai, khoáng sản...)

2.2.2. Qua tác động của lao động (Sợi để dệt vải, sắt thép, xi măng...)

2.3. Đối tượng lao động (bị tác động)

2.3.1. Làm nhiệm vụ truyền dẫn sự tác động

2.3.1.1. Công cụ lao động

2.3.1.2. Kết cấu hạ tầng

2.3.1.3. Hệ thống bình chứa

3. Khái niệm phát triển kinh tế và ý nghĩa

3.1. Khái niệm

3.1.1. Sự tăng trưởng kinh tế gắn với cơ cấu kinh tế hợp lí, tiến bộ và công bằng xã hội

3.1.1.1. Sự tăng trưởng: sự tăng lên về số lượng, chất lượng và các yếu tố trong quá trình sản xuất

3.1.1.2. Cơ cấu: tổng thể các mối quan hệ hữu cơ, phụ thuộc và quy định lẫn nhau về quy mô và trình độ giữa các đơn vị

3.1.1.3. Phát triển đi đôi với công bằng, tiến bộ, xã hội tạo điều kiện cho quyền bình đẳng trong việc đóng qóp và hưởng thụ kết quả phát triển kinh tế

3.1.1.4. Phù hợp sự biến đổi nhu cầu phát triển toàn diện, bảo vệ môi trường sinh thái

3.2. Ý nghĩa

3.2.1. Cá nhân

3.2.1.1. Tạo điều kiện nâng cao chất lượng cuộc sống và phát triển toàn diện cá nhân.

3.2.2. Gia đình

3.2.2.1. Tiền đề, cơ sở quan trọng để thực hiện tốt các chức năng của gia đình, xây dựng gia đình văn hóa.

3.2.3. Xã hội

3.2.3.1. Tăng thu nhập quốc dân và phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của cộng đồng được cải thiện. Tạo điều kiện giải quyết các vấn đề an sinh xã hội.

3.2.3.2. Tiền đề vật chất để củng cố an ninh quốc phòng, giữ vững chế độ chính trị, tăng cường hiệu lực quản lí của nhà nước, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

3.2.3.3. Điều kiện kiên quyết để khắc phục sự tụt hậu xa hơn vè kinh tế so với các nước tiên tiến trên thế giới, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, mở rộng quan hệ quốc tế, định hướng xã hội chủ nghĩa.