Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Dấu câu by Mind Map: Dấu câu

1. Dấu chấm

2. Dấu phẩy

3. Dấu ngoặc đơn

4. Dấu ba chấm

5. Dấu chấm phẩy

6. Dấu ba chấm( chấm lửng)

7. Dấu hỏi

8. Dấu ngoặc kép

9. Dấu gạch ngang

10. Dấu hai chấm