Vai trò quản lí kinh tế của nhà nước

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Vai trò quản lí kinh tế của nhà nước by Mind Map: Vai trò quản lí kinh tế của nhà nước

1. Sự cần thiết, khách quan phải có vai trò quản lí kinh tế của nhà nước

1.1. Do yêu cầu cần phải thực hiện vai trò của chủ sở hữu nhà nước về tư liệu sản xuất (vốn) đối với các doanh nghiệp nhà nước

1.2. Do yêu cầu cần phải phát huy mặt tích cực và khắc phục mặt hạn chế của kinh tế thị trường

1.3. Do yêu cầu cần phải giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa trong xây dựng kinh tế thị trường ở nước ta

2. Nội dung quản lí kinh tế của nhà nước

2.1. Tăng cường vai trò và hiệu lực quản lí kinh tế của nhà nước

2.2. Quản lí và điều tiết vĩ mô nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

3. Tăng cường vai trò và hiệu lực quản lí kinh tế của nhà nước

3.1. Tiếp tục đổi mới các công cụ kế hoạch hóa, pháp luật, chính sách và cơ chế quản lí

3.2. Tăng cường lực lượng vật chất của nhà nước để điều tiết thị trường

3.3. Tiếp tục cải cách bộ máy hành chính nhà nước, chế độ công thức theo hướng công khai, minh bạch, tinh gọn, có năng lực, sáng tạo và vững mạnh