QUY LUẬT GIÁ TRỊ trong sản xuất và lưu thông hàng hoá

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
QUY LUẬT GIÁ TRỊ trong sản xuất và lưu thông hàng hoá by Mind Map: QUY LUẬT GIÁ TRỊ trong sản xuất và lưu thông hàng hoá

1. Nội dung

1.1. "Sản xuất và lưu thông hàng hoá phải dựa trên cơ sở thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra hàng hoá"

1.2. Thời gian lao động cá biệt phải phù hợp với thời gian lao động xã hội cần thiết của từng loại hàng hoá

1.3. Tổng giá cả hàng hoá sau khi bán phải bằng tổng giá trị hàng hoá được tạo ra trong quá trình sản xuất

2. Tác động

2.1. Điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hoá

2.2. Kích thích lực lượng sản xuất và năng suất lao động tăng lên

2.3. Phân hoá giàu - nghèo giữa những người sản xuất hàng hoá

3. Vận dụng

3.1. Nhà nước

3.1.1. Đổi mới nền kinh tế

3.1.2. Thực hiện chế độ một giá, một thị trường

3.1.3. Mở cửa với thị trường nước ngoài

3.2. Công dân

3.2.1. Giảm chi phí sản xuất, nâng cao chất lượng hàng hoá

3.2.2. Điều chỉnh, chuyển đổi cơ cấu sản xuất, cơ cấu mặt hàng và ngành hàng phù hợp với nhu cầu của khách hàng

3.2.3. Đổi mới kĩ thuật và công nghệ, hợp lí hoá sản xuất