เเผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ คี่

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
เเผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ คี่ by Mind Map: เเผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ คี่

1. แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1

1.1. การปูพื้นฐานเพื่อการเร่งรัดพัฒนาประเทศด้านเศรษฐกิจ

1.1.1. ได้แก่การแร่งรัดสร้างระบบชลประทาน พลังงาน ถนน ทางรถไฟและการคมนาคมอื่น ๆ รวมทั้งโครงการบริการต่าง ๆ

2. แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 3

2.1. เน้นด้านการกระจายความเจริญสู่ชนบท

2.2. เน้นให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ และให้ความสำคัญกับการวางแผนครอบครัว

2.3. กำหนดการดำเนินงานในเชิงรับ และเชิงรุก เน้นการแก้ปัญหาความยากจน

2.3.1. โดยการกำหนดพื้นที่ตามระดับความยากจน มีพื้นที่เป้าหมาย ชนบทยากจนทั่วประเทศ 286 อำเภอ

3. แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 5

4. แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่7

4.1. เน้นการสร้างความสมดุลทางเศรษฐกิจ การกระจายรายได้ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไป

5. แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9

5.1. พัฒนาบิรหารประเทศตามกระแสพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่อง เศรษฐกิจแบบพอเพียง

5.2. การสร้างดุลภาพทางเศรษฐกิจ การยกระดับคุณภาพชีวิตการบริหารจัดการระบบราชการทั้งส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่นที่ดี

6. แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11

6.1. จัดทำวิสัยทัศน์ประเทศไทยสู่ปี 2570

6.1.1. 1. ความท้าทายหลังวิกฤติเศรษฐกิจ :โอกาสของประเทศไทย

6.1.2. 2. เศรษฐกิจสร้างสรรค์: ทางเลือกเศรษฐกิจไทย

6.1.3. 3. ภาวะโลกร้อน :รู้วิกฤติ สร้างโอกาสการพัฒนา

6.1.4. 4. สถาปัตยกรรมทางสังคม: ทางเลือกใหม่ของคนไทย

6.1.5. 5. สัญญาประชาคมใหม่: พลังขับเคลื่อนสังคมสู่สมดุล