TĂNG DOANH THU

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
TĂNG DOANH THU by Mind Map: TĂNG DOANH THU

1. Làm dự án nhanh hơn

1.1. Tổng hợp công cụ và hướng dẫn làm wordpress

1.2. Viết plugin để làm dự án nhanh

1.2.1. Làm nhanh hơn

1.2.2. Chất lượng ổn định

1.3. Process auto build - auto test

2. Giảm chi phí vận hành

2.1. Infrastructure

2.1.1. Chuyển sang VPS provider rẻ hơn

2.1.2. Chuyển bitbucket sang Gitlab (Cloud - free)

2.1.3. Process để có thể khai thuế khi dùng aws

3. Tăng doanh thu

3.1. Chuyển sang làm magento

3.2. Win báo giá các dự án wordpress lớn

3.3. Làm nhiều dự án

3.3.1. Lập plan OT để khi có nhiều dự án

4. Báo giá tốt hơn

4.1. Thêm mục certificate

4.1.1. scrum, aws, magento

4.2. Thêm mục tư vấn server

5. Team up

5.1. Tăng member

5.1.1. Grow up để làm được nhiều

5.2. Hoạt động với team remote

5.3. Scrum for team

5.3.1. Giám sát

5.3.2. Hiệu quả

5.3.3. Độc lập