CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM by Mind Map: CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM

1. Cấu thành

1.1. SP cơ bản

1.2. SP cụ thể

1.2.1. Nhãn hiệu

1.2.2. Bao bì đóng gói

1.3. SP gia tăng

1.3.1. Dịch vụ đi kèm

2. Dòng sản phẩm

2.1. Thiết lập

2.2. Phát triển

2.3. Hạn chế

2.4. Cải tiến

2.5. Hiện đại hóa

3. Tập hợp sản phẩm

3.1. Mở rộng

3.2. Kéo dài

3.3. Tăng chiều sâu

3.4. Giảm tính đồng nhất

4. Sản phẩm cụ thể

4.1. Thích ứng

4.2. Đổi mới

4.3. Bắt chước

4.4. Định vị

5. Sản phẩm mới

5.1. Tìm ý tưởng mới

5.2. Chọn lọc và đánh giá

5.2.1. Bỏ

5.2.2. Theo

5.3. Thử nghiệm

5.3.1. Khái niệm

5.4. Hoạch định

5.4.1. Mô tả

5.4.2. Dự kiến

5.4.3. Trình bày

5.5. Phân tích KD

5.5.1. Doanh số

5.5.2. Chi phí + Lời

5.6. Thử nghiệm

5.6.1. Sản phẩm mới

5.7. Thương mại hóa

6. Chu kì sống

6.1. GĐ mở đầu

6.2. GĐ tăng trưởng

6.3. GĐ trưởng thành

6.4. GĐ suy thoái