ทฤษฎีการเรียนรู้แนวพฤติกรรม

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ทฤษฎีการเรียนรู้แนวพฤติกรรม by Mind Map: ทฤษฎีการเรียนรู้แนวพฤติกรรม

1. ความคิดพื้นฐาน

1.1. 1.พฤติกรรมทุกอย่างเกิดขึ้นโดยการเรียนรู้และสามารถจะสังเกตได้

1.2. 2.พฤติกรรมแต่ละชนิดเป็นผลรวมของการเรียนที่เป็นอิสระหลาย

1.3. 3.แรงเสริม(Reinforcement)ช่วยทำให้พฤติกรรมเกิดขึ้นได้

2. แนวคิดสำคัญของการเรียนรู้แนวพฤติกรรม

2.1. ทฤษฎีการเชื่อมโยง (Classical Connectionism)

2.1.1. มีความเชื่อว่าการดรียนรู้เกิดจากการเชื่อโยงระหว่างสิ่งเร้ากับการตอยสนอง

2.2. ทฤษฎีการวางเงื่อนไข (Conditioning Theory)

2.2.1. เน้นการตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่วงเงื่อนไข

2.3. ทฤษฎีการเรียนรู้ของฮัลล์ (Hull's Systematic Behavior Theory)

2.3.1. ใช้กฎของความพร้อม มีความเชื่อว่าถ้าร่างกายเมื่อยล้าการเรียนรู้จะลดลง

3. การนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน

3.1. 1.ใช้ในการวางเงื่อนไขเพื่อให้เกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ที่พึงประสงค์

3.1.1. ตัวอย่าง ใช่ปรับเปลี่ยนนิสัยของเด็กที่มีต่อการเรียนใ้มีความตั้งใจเรียนมากยิ่งขึ้นเพื่อความรู้ต่อตัวนักเรียนเอง

3.2. 2.กฎแห่งผล กฎของการฝึกฝน และกฎของความพร้อม จะช่วยให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

3.2.1. ตัวอย่าง เราควรเตรียมความรู้เตรียมความพร้อมก่อนที่จะไปสอนนักเรียนเพื่อที่จะทำให้การสอนราบรื่นไม่ติดขัด

3.3. 3.การลงโทษที่รุนแรงเกินไป มีผลเสียมาก

3.3.1. ตัวอย่าง ถ้าเด็กทำผิดเเล้วเราเกิดลงโทษเด็กแรงเกินกว่าเหตูอาจทำใ้เด็กนักเรียนหวาดกลัวและฝังใจและอาจไม่พูดไม่จา