Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
SWOT by Mind Map: SWOT

1. Điểm mạnh

1.1. Tư duy phản biện

1.2. Muốn được thể hiện bản thân

1.3. Sống hòa đồng

2. Điểm Yếu

2.1. Mất tập trung khi làm việc

2.2. Nóng tính

2.3. Làm việc theo cảm xúc

3. Thách thức

3.1. Tập trung hơn trong công việc

3.2. Kiểu soát cảm xúc

3.3. Ngủ ít hơn nữa

4. Cơ hội

4.1. Chăm chỉ làm việc

4.2. Ra quyết định nhanh

4.3. Nhìn nhận vấn đề một cách tổng quát