ประเภทของระบบสารสนเทศ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ประเภทของระบบสารสนเทศ by Mind Map: ประเภทของระบบสารสนเทศ

1. 1.ระบบสารสนเทศแบบประมวลรายการ (TPS:Transaction Processing Systems )

2. 2.ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS:Management Information System)

3. 3.ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ(DSS:Decision Support System)

4. 4.ระบบสนับสนุนการตัดสินใจแบบกลุ่ม (GDSS:Group Decision Support System)

5. 5.ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS:Geographic Information System )

6. 6.ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารระดับสูง (EIS:Excutive Information System)

7. 7. ปัญญาประดิษฐ์ (AI:Artificial Intelligence)

8. 8.ระบบสำนักงานอัตโนมัติ (OAS: Office Automation System)