ปัญหาของการมาโรงเรียนสาย

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ปัญหาของการมาโรงเรียนสาย by Mind Map: ปัญหาของการมาโรงเรียนสาย

1. ด้านสังคม

1.1. ไม่ได้ร่วมกิจกรรมตอนเช้าพร้อมทุกคนในโรงเรียน

1.2. เอาเปรียบผู้อื่น

2. ด้านนิสัย

2.1. ไม่ตรงต่อเวลา

2.2. ไม่มีความรับผิดชอบ

2.3. ไม่ปฏิบัติตามกฎของโรงเรียน

3. ด้านการเรียน

3.1. ไม่ได้เข้าเรียน

3.2. หมดสิทธฺืสอบ

3.3. ติด ร. มส.

3.4. เรียนไม่จบ