ปัญหาเด็กสูบบุหรี่ในโรงเรียน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ปัญหาเด็กสูบบุหรี่ในโรงเรียน by Mind Map: ปัญหาเด็กสูบบุหรี่ในโรงเรียน

1. ด้านร่างกาย

1.1. ทำให้เป็นมะเร็ง

1.2. ทำให้มีกลิ่นบุหรี่ติดตัว

1.3. หลอดลมอักเสบ

2. ด้านคนรอบข้าง

2.1. ทำให้คนรอบข้างเหม็นกลิ่นบุหรี่

2.2. เป็นอันตรายต่อคนรอบข้าง

2.3. ทำให้เสียเงินโดยใช่เหตุ

3. ด้านสถานที่

3.1. มีเศษก้นบุหรี่ในห้องน้ำ