ถังขยะภายในโรงเรีนน้อย

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ถังขยะภายในโรงเรีนน้อย by Mind Map: ถังขยะภายในโรงเรีนน้อย

1. เพิ่มถังขยะ

1.1. ทิ้งขยะเป็นที่มากขึ้น

2. รณรงค์ให้ทิ้งขยะเป็นที่

2.1. ขยะก็จะลดน้อยลง

3. ทำเป็นแบบอย่างให้น้องๆ

3.1. จะมีจิตสำนึกมากขึ้นทิ้งขยะเป็นที่