ปัญหาผู้สูงอายุ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ปัญหาผู้สูงอายุ by Mind Map: ปัญหาผู้สูงอายุ

1. ด้านสุขภาพ

1.1. ความจำ

1.2. ปัญหาการได้ยิน

1.3. เบาหวาน

1.4. ความดัน

1.5. ไขมัน

2. ด้านจิตใจ

2.1. ภาวะซึมเศร้า

2.2. นอนไม่หลับ

2.3. วิตกวังวล

3. ด้านสังคม

3.1. ไม่มีรายได้

3.2. อยู่คนเดียว

3.3. ต้องการความดูแล