THIẾT KẾ VÀ PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
THIẾT KẾ VÀ PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC by Mind Map: THIẾT KẾ VÀ PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

1. Công việc

1.1. Là tập hợp các hoạt động

1.2. Cần được tiến hành

1.3. Để đạt được một kết quả cụ thể

2. Phân tích công việc

2.1. Khái niệm

2.1.1. Nội dung CV

2.1.2. Điều kiện tiến hành

2.1.3. NV,TN,quyền hạn

2.1.4. Phẩm chất kỹ năng

2.2. Vai trò PTCV

2.2.1. Sắp xếp hợp lý

2.2.2. Tiêu chuẩn- Hoàn thành CV

2.2.3. Ảnh hưởng của môi trường

2.2.4. Đào tạo

2.2.5. Đánh giá kết quả

2.3. Yêu cầu

2.3.1. Nắm rõ chức năng, NV,QH

2.3.2. Đầy đủ thông tin

2.3.3. Tuân thủ PL

2.4. Sản phẩm PTCV

2.4.1. Bảng mô tả CV

2.4.2. Bảng tiêu chuẩn Cv

2.5. Quy trình

2.5.1. Xác định mục đích

2.5.2. Thu thập thông tin

2.5.3. Lựa chọn CV

2.5.4. Thu thập thông tin Công việc

2.5.5. Kiểm tra

2.5.6. Xây dựng bản mô tả Cv và tiêu chuẩn CV

3. Thiết kế công việc

3.1. Khái niệm

3.1.1. Chia công việc

3.1.1.1. Lớn

3.1.1.2. Nhỏ

3.2. Yêu cầu

3.2.1. Phù hợp với mục tiêu

3.2.2. Rõ ràng

3.2.3. Phát huy sáng tạo

3.2.4. Tạo sự hợp tác

3.2.5. Dễ kiểm tra

3.3. Phương pháp thiết kế

3.3.1. Theo dây chuyền

3.3.2. Theo nhóm

3.3.3. Theo từng cá nhân