ภาษาอังกฤษพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ภาษาอังกฤษพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 by Mind Map: ภาษาอังกฤษพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

1. Unit 1 Back to school

1.1. คำ กลุ่มคำ และความหมายเกี่ยวกับอุปกรณ์การเรียนต่างๆ

1.2. ประโยคคำถาม และคำตอบ

1.3. จำนวนนับ 11-20

1.4. คำและประโยคที่ใช้ในการพูดและเขียนเพื่อถามและให้ข้อมูลบอกจำนวนสิ่งของต่างๆ

1.5. กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม เช่น การเล่นเกม การร้องเพลง

1.6. การใช้ภาษาในการฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน

2. Unit 2 At home

2.1. คำ กลุ่มคำ และความหมายเกี่ยวกับบ้านพักที่อยู่อาศัย และสมาชิกในครอบครัว

2.2. โครงสร้างประโยคบอกเล่า

2.3. ประโยคคำถามที่ต้องการคำตอบ Yes/No

2.4. Verb to be

2.5. กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม เช่น การเล่นเกม การร้องเพลง

2.6. การใช้ภาษาในการฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน

3. Unit 3 All about me

3.1. คำ กลุ่มคำ และความหมายเกี่ยวกับส่วนต่างๆ ของร่างกายภายนอก และคำกริยาต่างๆ

3.2. โครงสร้างประโยคบอกเล่าเพื่อบรรยายลักษณะภายนอกของบุคคล

3.3. โครงสร้างประโยคบอกเล่าเพื่อบรรยายลักษณะภายนอกของบุคคล

3.4. กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม เช่น การเล่นเกม การร้องเพลง

3.5. การใช้ภาษาในการฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน

4. Unit 4 On the farm

4.1. คำ กลุ่มคำ และความหมายเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงในฟาร์ม กริยาต่าง ๆ

4.2. ประโยคคำถามและคำตอบ

4.3. จำนวนนับ 21-30

4.4. คำและประโยคที่ใช้พูดให้ข้อมูลจำนวนสัตว์ หรือสิ่งของต่างๆ

4.5. กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม เช่น การเล่นเกมและการร้องเพลง

4.6. การใช้ภาษาในการฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน

5. Unit 5 Nice weather

5.1. คำ กลุ่มคำ และความหมายเกี่ยวกับสภาพอากาศแบบต่างๆ และเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย

5.2. ประโยคคำถามและคำตอบที่ใช้ในการสนทนาเกี่ยวกับสภาพอากาศ

5.3. ประโยคคำสั่งเพื่อใช้ในการแต่งตัว

5.4. คำและประโยคที่ใช้พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับเสื้อผ้าที่ตนเองกำลังสวมใส่

5.5. การใช้ภาษาในการฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน

6. Unit 6 Play days

6.1. คำ กลุ่มคำ และความหมายเกี่ยวกับคำกริยาต่างๆ

6.2. Present Continuous Tense ประโยคบอกเล่า

6.3. ประโยคคำถามและคำตอบเพื่อใช้ในการสนทนา

6.4. กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม เช่น การร้องเพลงภาษาอังกฤษและการเล่นเกม

6.5. การใช้ภาษาในการฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน