องค์การบริหารส่วนจังหวัด

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
องค์การบริหารส่วนจังหวัด by Mind Map: องค์การบริหารส่วนจังหวัด

1. จัดงบประมาณให้กับกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ

1.1. ดูแลด้านที่อยู่อาศัยปรับปรุงพื้นที่บ้าน

2. จัดงบประมาณให้กับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

2.1. ดูแลด้านสังคมการประกอบอาชีพและปัญหาการยากไร้

3. จัดการอบรมให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านโดยวิทยาลัยพยาบาล

3.1. ดูแลผุู้ป่วยทั้งทางร่างกายและจิตใจ

3.2. ดูแลด้านสิทธิการรักษา

3.3. เป็นสื่อข่าวสารสาธารณสุขระหว่างเจ้าหน้าที่และประชาชน

4. จัดดำเนินโครงการระดับจังหวัด

4.1. ดูแลจัดตั้งศูยน์บริบาลผู้สูงอายุ

4.2. โครงการกายอุปกรณ์ทั่วจังหวัดแก่ผู้พิการ