Професійний стандарт на професію «Вчитель початкової школи»

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Професійний стандарт на професію «Вчитель початкової школи» by Mind Map: Професійний стандарт на професію «Вчитель початкової школи»

1. Трудові функції:

2. Трудова функція А «Планування і здійснення освітнього процесу»

2.1. Трудова функція включає такі трудові дії та операції: - вивчення та використання професійної літератури під час планування освітнього процесу; - дотримання вимог нормативно-правових документів, що регламентують організацію освітнього процесу в початковій школі; - планування видів роботи вчителя: календарно-тематичне планування динаміки розгортання змісту освітніх галузей, план виховної роботи, планування професійного саморозвитку вчителя; - організація взаємодії з профільними фахівцями щодо планування освітнього процесу; - здійснення педагогічної діагностики учня; - розроблення планів-конспектів уроків та інших форм організації освітнього процесу; - здійснення освітнього процесу.

3. Трудова функція Б «Забезпечення і підтримка навчання, виховання і розвитку учнів в освітньому середовищі і родині"

3.1. Трудова функція включає такі трудові дії та операції: - здійснення цілепокладання, корегування освітнього процесу на основі зіставлення проміжних результатів із запланованими; - добір доцільних методів, засобів й форм навчання, відповідно до особливостей учнів класу; - використання в освітньому процесі теоретичних засад освітніх галузей, визначених Державним стандартом початкової освіти; - використання у навчальному процесі методик навчання освітніх галузей, визначених Державним стандартом початкової освіти; - здійснення формувального та підсумкового оцінювання навчальних досягнень учнів; - відстеження динаміки поступу особистості дитини в освітньому процесі та здійснення підтримки її розвитку; - надання батькам (особам, що їх замінюють) порад та рекомендацій щодо підтримки навчальної діяльності учня за межами навчального закладу; - організація співпраці з батьками в різних формах взаємодії; - координація взаємодії заінтересованих осіб для гармонійного розвитку учнів.

4. Трудова функція В «Створення освітнього середовища».

4.1. Трудова функція включає такі трудові дії та операції: - створення безпечних, психологічно комфортних та толерантних умов освітнього процесу; - створення здоров’язбережувального освітнього середовища, зорієнтованого на особистісний, творчий і духовний розвиток учнів; - змістове наповнення освітнього середовища відповідно до вимог Державного стандарту початкової освіти; - збереження, дотримання та розвиток встановлених у закладі освіти правил, цінностей та традицій; - урахування при створенні освітнього середовища індивідуальних потреб учнів.

5. Трудова функція Г «Рефлексія та професійний саморозвиток».

5.1. Трудова функція включає такі трудові дії та операції: - усвідомлення своєї ролі як педагога початкової освіти, системи цінностей, мети та завдань професійної діяльності вчителя; - аналіз власної професійної діяльності щодо реалізації поставлених цілей та завдань; - визначення сильних і слабких сторін власної педагогічної діяльності; - самооцінювання результатів педагогічних впливів із забезпечення якості діяльності з навчання, розвитку й виховання учнів початкової школи; - усвідомлення потреби в саморозвитку з метою набуття додаткових професійних компетентностей; 23 - планування заходів щодо досягнення власних цілей щодо професійного розвитку; - участь в роботі творчих груп, методичних об’єднань учителів початкових класів; - використання/поширення інновацій в педагогічній науці і практиці, перспективного педагогічного досвіду; - відстеження власного фізичного, психічного (інтелектуального та емоційного) духовного (морального) та соціального здоров’я, намагання досягнення їх рівноваги шляхом оптимізації витрат робочого часу і енергії.

6. Трудова функція Є «Надання методичної допомоги колегам з питань навчання, розвитку, виховання й соціалізації молодших школярів».

6.1. Трудова функція включає такі трудові дії та операції: - наставництво та керівництво стажуванням, педагогічною практикою студентів педагогічних ЗВО; - керування роботою творчих груп, методичних об’єднань, Школи молодого вчителя тощо; - проведення майстер-класів, тренінгів тощо; - модераторство під час проведення семінарів, конференцій тощо.

7. Трудова функція Д «Проведення педагогічних досліджень».

7.1. Трудова функція включає такі трудові дії та операції: - визначення методичної теми самоосвіти, обґрунтування її актуальності, мети, завдань та інших ознак дослідження; - вивчення літератури з методичної теми самоосвіти, з метою визначення шляхів підвищення ефективності її розв’язання; - формулювання основних ідей дослідження; - розроблення систем начальних завдань/систем уроків тощо, з метою реалізації основних ідей дослідження; - апробація на практиці розроблених систем начальних завдань/систем уроків тощо, з метою реалізації основних ідей дослідження; - оцінювання ефективності розроблених систем начальних завдань/систем уроків тощо, з метою реалізації основних ідей дослідження - підведення підсумків, висновків

8. Трудова функція Ж «Узагальнення власного педагогічного досвіду та його презентація педагогічній спільноті».

8.1. Трудова функція включає такі трудові дії та операції: - узагальнення власного педагогічного досвіду і представлення його у формі розробок навчальних матеріалів для учнів, системи уроків, методичних рекомендацій щодо практики використання певних методичних прийомів, організації видів навчальної діяльності тощо; - поширення власного педагогічного досвіду шляхом участі в методичних заходах різних рівнів (шкільного, районного, міського, обласного, всеукраїнського); - представлення власного педагогічного досвіду в засобах масової інформації (педагогічній пресі, освітніх платформах тощо); - коригування наявного доробку з урахуванням пропозицій і зауважень колег; з урахуванням здобутків педагогічної науки і практики.

9. Трудова функція З «Оцінювання результатів роботи колег – учителів початкової школи».

9.1. Трудова функція включає такі трудові дії та операції: - аналіз професійної діяльності та результатів роботи колег-вчителів початкової школи; - оцінювання результатів роботи колег – вчителів початкової школи; - експертиза навчальних матеріалів, методичних розробок тощо; - участь в роботі експертних груп, атестаційної комісії.