HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ by Mind Map: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. KIỂM SOÁT VIÊN

1.1. BẢO DƯỠNG

1.2. NHÂN SỰ

2. KẾ TOÁN - TÀI CHÍNH

3. CEO

3.1. PHÒNG KINH DOANH

3.1.1. MAKETING

3.1.1.1. PHÒNG VÉ

3.1.1.2. HÀNG HÓA

3.1.1.2.1. KHÁCH HÀNG BÊN HÀNG HÓA

3.2. BỘ PHẬN NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG

3.2.1. NGƯỜI CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

3.2.2. BỘ PHẬN PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM

3.2.3. BỘ PHẬN DỊCH VỤ HẬU MÃI

4. PHÒNG VÉ

4.1. HÀNG HÓA

4.1.1. SƠN HÒA

4.1.2. TÂY HÒA

4.1.3. TUY HÒA

4.1.4. PHÚ HÒA

4.2. HÀNH KHÁCH

4.2.1. mở rộng khách hàng mới trong khu vực phú hòa, tây hòa, sơn hòa, tuy hòa

4.2.2. mở rộng đại lý

4.2.3. chạy chương trình quản cáo

4.2.4. chạy tương tác bài viết hình ảnh

4.2.5. tăng hậu mãi dịch vụ