HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ by Mind Map: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. KIỂM SOÁT VIÊN

1.1. BẢO DƯỠNG

1.2. NHÂN SỰ

2. KẾ TOÁN - TÀI CHÍNH

3. CEO

3.1. PHÒNG KINH DOANH

3.1.1. MAKETING

3.1.1.1. PHÒNG VÉ

3.1.1.2. HÀNG HÓA

3.1.1.2.1. KHÁCH HÀNG BÊN HÀNG HÓA

3.2. BỘ PHẬN NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG

3.2.1. NGƯỜI CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

3.2.2. BỘ PHẬN PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM

3.2.3. BỘ PHẬN DỊCH VỤ HẬU MÃI