revamp iSolace

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
revamp iSolace by Mind Map: revamp iSolace

1. 1. Nắm rõ mục tiêu của dự án

2. 2. Roadmap sản phẩm

3. 3. Quản lý và vận hành

4. 4. Nắm rõ các vấn đề đang gặp phải của team

5. 5. Tìm hiểu overview về hệ thống

6. 6. Tìm hiểu DB của hệ thống

7. 7. Tìm hiểu chi tiết tính năng, chức năng

8. 8. Tài liệu hoá hệ thống